x close

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


           คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นโดยแยกมาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ซึ่งเดิมการดำเนินงานหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้นถูกกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ (แผน 4 ปี) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2549-2552) จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพร้อมด้วยหลักการและเหตุผลตามเจตนารมณ์ของการปฎิรูปการศึกษา ประกอบกับปัญหาและความต้องการสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านสัตวแพทยศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           ตลอดจนความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมี นโยบายในการพัฒนาโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น ในระยะแรกของโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ได้โอนย้ายหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อาจารย์ บุคลากรและนิสิตของสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี พร้อมทั้งทรัพย์สินมาสังกัดโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์ม)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยเสริมศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ หลังจากนั้นโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ จึงได้มีการยกร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) ในปีการศึกษา 2/2548

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นประกอบไปด้วยคณะกรรมการในการยกร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ นอกเหนือไปจากคณะทำงาน ปรับปรุงหลักสูตรสัตวศาสตร์ ที่ดำเนินการอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง เพิ่มขึ้นใหม่อีก 1 หลักสูตร ทำให้การบริหารงานภายในของโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และประมง อยู่ภายในคณะวิชาเดียวกัน

           และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ จึงได้เสนอขอจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในรูปแบบโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ไปก่อน ซึ่งหากมีความพร้อมจึงนำกลับมาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเพื่อจัดตั้งเป็นคณะต่อไปและหลังจากนั้นคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ จึงได้รับการอนุมัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2551

           และต่อมาในปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม จึงได้มีมติให้จัดตั้ง "คณะสัตวแพทยศาสตร์" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555 มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "Faculty of Veterinary Sciences" ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยให้มีการโอนย้ายบุคลากร นิสิตและทรัพย์สินของหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรประมงกลับไปยังคณะเทคโนโลยี


หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

          หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ระยะเวลาศึกษา 6 ปี)

                - สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

          เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  : 043-742823

          เว็บไซต์  :  http://www.vet.msu.ac.th/อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อัปเดตล่าสุด 0 543 เวลา 00:00:00 3,981 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP