x close

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลำดับที่ 8 และเป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเภสัชกรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           คณะเภสัชศาสตร์ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาและดำเนินงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์มานานกว่าทศวรรษ โดยในช่วงปีแรก ๆ ของการสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ รับนักศึกษาปีละประมาณ 40 คน ปัจจุบันจำนวนนักศึกษาเพิ่มเป็น 130 คนต่อปี ในปีการศึกษา 2548 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 504 คน และมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้น 312 คน บัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาจะต้อง สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได้โดยสมบูรณ์

แนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักสูตรการศึกษา

ประกาศนียบัตร  

          สาขาโฮมีโอพาธีย์

 ระดับปริญญาตรี  

          สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
          สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)

 ระดับปริญญาโท  

          สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
          สาขาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
          สาขาการบริหารบริการสุขภาพ

 ระดับปริญญาเอก  

         สาขาเภสัชศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

          คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          เลขที่ 85 ถ.วารินชำราบ-เดชอุดม ต.เมืองศรีไค
          อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

          โทรศัพท์ : 045-353600-9
          โทรสาร : 045-353626 ,045-353630 ,045-288384

          เว็บไซต์ : http://www.phar.ubu.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อัปเดตล่าสุด 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:37:52 3,899 อ่าน
TOP