x close

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนะนำคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งแรกในส่วนภูมิภาค

ความเป็นมา


          จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ได้กำหนดนโยบายมุ่งพัฒนาชนบท ทำให้เกิดการขยายตัวทางกายภาพเพิ่มขึ้น โดยได้มีการดำเนินการออกแบบผังเมืองหลักและเมืองรอง 20 แห่ง เป็นโครงการขยายการบริการขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนชนบทให้ดีขึ้นในทางด้านกายภาพ เพื่อสนองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ดังกล่าว จำเป็นต้องมีบุคลากรทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม สำหรับทางด้านวิศวกรรมในขณะนั้น ทางภาครัฐบาลและเอกชนมีบุคลากรเพียงพอต่อการพัฒนาแล้ว แต่ทางด้านสถาปัตยกรรมนั้นมีน้อยมาก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในขณะนั้นมีสถาปนิกเพียง 33 คน หรือร้อยละ 1.76 ของจำนวนสถาปนิกทั้งประเทศ

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อผลิตสถาปนิก ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศ และเพิ่มหลักสูตรเน้นหนักในด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่น

          2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ปัญหาทางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ด้านชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ด้านสถาปัตยกรรมหลัก ด้านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและชนบท ด้านเทคนิคสถาปัตย์ ด้านอุตสาหกรรมศิลป์ ด้านภูมิสถาปัตย์ ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อการเกษตร และด้านการพัฒนาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น

          3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการ สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพแก่ภาครัฐและเอกชน

          4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านการจัดการและจัดหาที่อยู่อาศัยชนบท ให้มีความพึงพอใจที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยเน้นให้ประชาชนชนบทสามารถช่วยตนเองได้

          5. เป็นศูนย์กลางการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมกายภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          6. เพื่อเป็นศูนย์กลางการอบรม สัมมนา และอื่น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน ในสาขาสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพแก่ภาครัฐและเอกชน

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งที่ 253/2523 สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ขึ้น และได้นำเสนอร่างโครงการดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) และได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 105 ตอนที่ 28 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ฉบับพิเศษ หน้า 7


หลักสูตรการศึกษา

 ระดับปริญญาตรี   

    หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
          สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมรม

 ระดับปริญญาโท 

   หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

          สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

    หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
          สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ระดับปริญญาเอก 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

          โทรศัพท์ : 0 4336 2046
          โทรสาร : 0 4336 2047

          เว็บไซต์ : http://arch.kku.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อัปเดตล่าสุด 6 เมษายน 2556 เวลา 23:20:33 3,854 อ่าน
TOP