x close

แนะนำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

แนะนำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกัน ในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐ ต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ประเทศไทยจึงได้ดำเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบรรลุตามเป้าหมายได้นั้น จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางด้านสุขภาพที่เพียงพอ แต่จากข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป พบว่า ปัจจุบัน มีการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรด้านสุขภาพ เป็นจำนวนมาก และการขาดแคลนนี้ย่อมจะส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุขและภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรวม หากไม่มีการผลิตพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ เพิ่มขึ้น

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช จึงมีดำริที่จะจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เป็นการช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพตามนโยบายของประเทศ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ มหาวิจิตร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และโครงการเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 เพื่อจัดทำและเสนอหลักสูตรเพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาล

          และในที่สุดสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/ 2550 และมีมติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และต่อมาสภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550


หลักสูตรการศึกษา


ระดับปริญญาตรี

            หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

                      สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


ระดับปริญญาโท

             หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

                      สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพสถานที่ติดต่อ

          วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต
          จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300

          โทรศัพท์ : 02 160 1206-7
          โทรสาร : 02 160 1204

          เว็บไซต์ : http://www.nurse.ssru.ac.thขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , เฟซบุ๊ก วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แนะนำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา อัปเดตล่าสุด 26 มีนาคม 2556 เวลา 13:31:22 7,839 อ่าน
TOP