x close

พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจแนะนำพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

แนะนำพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

           วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย" สังกัดกองแพทย์ กรมตำรวจ โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในประเทศ รวมทั้ง ภายในโรงพยาบาลตำรวจด้วย กรมตำรวจจึงมีมติให้กองแพทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2513 โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์อนามัยซึ่งเทียบเท่าระดับอนุปริญญา

            ต่อมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2522 ได้รวมโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรพยาบาลเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนพยาบาลภาคสนาม และหลักสูตรอบรมสายการแพทย์ เพื่อยกฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ" รวมทั้ง มีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น "ว่าที่ร้อยตำรวจตรี" โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงการพยาบาลและผดุงครรภ์ และได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตร อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

            เมื่อปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้เข้าสมทบเป็นสถาบันชั้นสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้ง ได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2532 โดยผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2532

แนะนำพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

หลักสูตรการศึกษา

           หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
           หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
           หลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี


สถานที่ติดต่อ

            วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
            492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330
            โทร.  02-2076085,  02-2076083,  02-2076097

          เว็บไซต์ : http://www.nursepolice.go.thอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ อัปเดตล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:46:45 6,596 อ่าน
TOP