x close

แนะนำวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี


แนะนำวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อเดือนเมษายน 2548 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.บท. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงธุรกิจการบิน ให้แก่พนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

หลักสูตรการศึกษา

          วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยเปิดสอนทั้งหมด ดังนี้

            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

                     
  สาขาวิชาธุรกิจการบิน 4 ปี

            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

                       สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 ปี และหลักสูตรเทียบเข้า 2 ปี (ครอบ ปวส.) 

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

                       สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ 4 ปี
                       สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 ปี 

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

                       สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ 4 ปี
                       สาขาธุรกิจการบิน หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 ปี


สถานที่ติดต่อ

           วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
           เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง
           จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84100
           โทรศัพท์ :  077-913-333 และ  077-355-688
           โทรสาร :  077-355-688
           เว็บไซต์ : http://www.inter.sru.ac.th


           วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ศูนย์อำเภอเกาะสมุย)
           อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
           โทรศัพท์ : 077-474-578 ต่อ 1208


           ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
           ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อาคารไอทีสแควร์  ชั้น  11
           เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
           โทรศัพท์ : 02-576-1353

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แนะนำวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี อัปเดตล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 00:43:42 11,356 อ่าน
TOP