ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียนเครื่องสำอาง

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก คุมจริยธรรมเข้ม ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง - อาหารเสริม ให้นักเรียน ฝ่าฝืนถือว่าเป็นการผิดวินัย 

         วันนี้ (22 มกราคม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้จัดทำประชาพิจารณ์ ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... ที่ออกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 279 และ มาตรา 280 และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 19 (4) ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีผลบังคับให้ข้าราชการครู ต้องปฏิบัติตามร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  โดยได้มีการกำหนดประมวลจริยธรรมไว้ 15 ข้อ อาทิ 

         ข้อ 4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงยึดถือคุณธรรม 4 ประการ ตามพระบรมราโชวาท เป็นเครื่องกำหนดกรอบในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ การรักษาสัจความจริงใจต่อตนเองที่จะปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม การอดทนอดกลั้นไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

         ข้อ 6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม โดยต้องอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยจิตเมตตาไม่เบียดเบียน, ไม่ทำร้ายหรือละเมิดต่อศิษย์ มีจิตกรุณาให้ความคุ้มครองปกป้องศิษย์ตามความเหมาะสมและจำเป็น ละเว้นการเข้าไปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมและอบายมุข, ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ทำธุรกิจของตนหรือของผู้อื่น, ไม่กระทำกิจกรรมหรือประกอบอาชีพเสริมที่มีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ใช้อำนาจหน้าที่หรือกรรมการใดที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดด้วยความไม่เป็นธรรม หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น

         ข้อ 11 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

         ข้อ 12 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้น

         ทั้งนี้ รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า ร่างกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว ได้หนดไว้ว่า หากมีการละเมิด หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม จะถือเป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งยังกำหนดให้ดำเนินการทางวินัยและลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

         นอกจากนี้ รายงานข่าวระบุต่อว่า ได้มีการกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการขึ้น เพื่อกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ทั้งนี้ ในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนด จะต้องมีการพิจารณาปรับหรือทบทวนทุก ๆ 4 ปี ซึ่งหลังจากรับฟังความคิดเห็นจากครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยประมวลจริยธรรม และร่างประมวลจริยธรรม แนบท้ายแล้ว จะต้องนำเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

         อย่างไรก็ดี ร่างประมวลจริยธรรมที่อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์นี้ หากมีการประกาศใช้ก็จะถือเป็นครั้งแรก เพราะแม้ก่อนหน้านี้ถึงแม้จะมีการทำประชาพิจารณ์มาหลายรอบ แต่ก็ยังไม่มีการประกาศใช้ ส่วนการประมวลจริยธรรมฉบับดังกล่าว ค่อนข้างจะละเอียดกว่าระเบียบวินัยของข้าราชการ เช่น  กรณีการประกอบอาชีพเสริม หากครูนำเครื่องสำอาง อาหารเสริม หรือขายประกันให้แก่นักเรียน ก็อาจจะเข้าข่ายผิดจริยธรรม แต่ทั้งนี้ ต้องมีการตีความและพิจารณาเป็นรายกรณี ๆ ไป 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 

ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน โพสต์เมื่อ 22 มกราคม 2556 เวลา 17:18:31 432 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ก.ค.ศ. ร่างกฎเหล็ก ห้ามครูขายประกัน - เครื่องสำอาง ให้นักเรียน ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP