เรื่องน่ารู้...ก่อนสอบ TOEICเรื่องน่ารู้...ก่อนสอบ TOEIC
 
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน ทุกองค์กรทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษทั้งในภาคการศึกษาและการงานอาชีพ ทั้งนี้ ในด้านอาชีพนั้น องค์กร บริษัท หรือ หน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง จึงมีการตั้งเกณฑ์การวัดทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งที่หลายคนทราบคือ การสอบ TOEIC แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบข้อมูลที่เจาะลึกลงไปในรายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง วันนี้ กระปุกดอทคอมได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ TOEIC (โทอิค) ที่ทุกท่านควรทราบมาฝากกันค่ะ


  รายละเอียดการสอบ TOEIC

          TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ จัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) ในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ มากมายที่ต้องการผล TOEIC โดยนำไปใช้ประเมินคุณสมบัติของบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น บางแห่งใช้เพื่อวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาของพนักงาน ใช้เพื่อวัดระดับเพื่อคัดเลือกพนักงานเข้าอบรม ดูงานหรือสัมมนาต่างประเทศ หรือเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่น ๆ เป็นต้น


  รูปแบบการสอบ 2 รูปแบบ

          1. TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ

          2. TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

          อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่าน


  การวัดผลคะแนนสอบ TOEIC

          คะแนนของ TOEIC นั้น ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่ง

                การฟัง Listening 5-495 คะแนน
                การอ่าน Reading 5-495 คะแนน


  รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)

          ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การอ่าน (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง มีรายละเอียดต่อไปนี้

          1.  การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้

                Part 1: รูปภาพ (Photographs) จำนวน 10 ข้อ
                Part 2: ถาม-ตอบ (Question-Response) จำนวน 30 ข้อ
                Part 3: บทสนทนา (Conversations) จำนวน 30 ข้อ
                Part 4: บทพูดคุยสั้น ๆ (Short Talks) จำนวน 30 ข้อ

          2. การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้

                Part 5: เติมประโยคให้สมบูรณ์ (Incomplete Sentences) จำนวน 40 ข้อ
                Part 6: เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text Completion) จำนวน 12 ข้อ
                Part 7: การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension) จำนวน 48 ข้อ


  ขั้นตอนการสมัครสอบ TOEIC

          1. เตรียมค่าสอบ TOEIC 1,500 บาท สำหรับ TOEIC (Listening and Reading Test)

          2. เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

          3. สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ ตึก BB หรือโทรไปจองที่นั่งสอบก็ได้ที่ โทร 02-260 7061 , 02 664 3131 เปิดสอบสองช่วงคือ เช้า 09.00 น.-12.00 น. และบ่าย 13.00น.-16.00 น. เปิดสอบทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : แนะนำให้ไปสอบช่วงเช้าเพราะคนไม่เยอะ แต่ถ้าสอบบ่ายแนะนำให้โทรไปจองก่อน

          4. หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ คือ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ


  ข้อควรรู้และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ TOEIC

          1. ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ

          2. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หลังจากที่ได้แจกข้อสอบแล้ว หนังสือ พจนานุกรม เอกสาร บันทึก ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การฟังการบันทึก หรืออุปกรณ์ การถ่ายภาพ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบกระดาษทุกชนิด จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบ คุณไม่สามารถทำเครื่องหมาย หรือขีดเส้นใต้ในข้อสอบ ในการออกจากห้องสอบ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมก่อน ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเวลาให้

          3. เมื่อสอบเสร็จจะต้องคืนข้อสอบและกระดาษคำตอบ


  ขั้นตอนการสำรองที่นั่งสอบ TOEIC

          1. ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งทาง :

           ทางโทรศัพท์     

                ศูนย์สอบ TOEIC สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990
                ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ (53) 248-208, (53) 306-600

           อีเมล์            

                toeic@cpathailand.co.th

          2. ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ

          3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่

                หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)

                ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ

                วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY)

                เบอร์โทรศัพท์

                วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ

                เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ (9.00 น. หรือ 13.00 น. เป็นช่วงเวลาสอบปกติ หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ)

          4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป

          5. หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง toeic@cpathailand.co.th  โดยทางศูนย์สอบ TOEIC จะไม่ส่งอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งกลับมาแต่อย่างใด หากต้องการการยืนยัน กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง


  หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ

          1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ

          2. ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC

          3. ในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องนำหลักฐานทั้งสองอย่างข้างต้นและบัตรประชาชนของผู้มารับแทนด้วย

          4. หากผู้สอบมีความประสงค์จะรับผลทาง EMS จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมเสียค่าดำเนินการ 50 บาท ผลสอบจะถูกจัดส่งในวันถัดไป
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
2btopic.com
เรื่องน่ารู้...ก่อนสอบ TOEIC โพสต์เมื่อ 3 มกราคม 2556 เวลา 15:26:13 4,651 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เรื่องน่ารู้...ก่อนสอบ TOEIC ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP