x close

เจาะลึก! งบกระทรวงศึกษาฯ ปี 55 ใช้ทำอะไรบ้าง?เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          หนึ่งในหน่วยงานที่มีความสำคัญกับประชากรในประเทศและมักจะได้รับงบประมาณพัฒนาประจำปีสูงในระดับต้น ๆ เสมอ ก็คือ กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นหน่วยงานหลักที่จะส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ของคนในชาติ โดยล่าสุดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในปี 2556 ก็ถูกเปิดเผยออกมาแล้วว่า เงินจำนวน 460,411.64 ล้านบาท จะถูกอนุมัติเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นวันนี้กระปุกดอทคอมจะชวนย้อนไปดูข้อมูลเจาะลึกงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในปี 2555 ที่เว็บไซต์ thaipublica.org รวบรวมข้อมูลไว้ กันก่อนค่ะ

          โดยจากข้อมูลย้อนหลังพบว่า แผนงานหลักประจำปี 2555 คือ "แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา" และงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

          1. การจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ (ออกนอกระบบ) ทุกแห่งทั่วประเทศ

          2. การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในองค์กร

          ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานจะได้รับงบประมาณแตกต่างกันไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยแยกออกได้ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดูแลรับผิดชอบการศึกษาของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ก่อนปฐมวัย จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 273,230 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

           แผนงานขยายโอกาสพัฒนาทางการศึกษา 228,745 ล้านบาท

           แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 749 ล้านบาท

           แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 42,553 ล้านบาท

           แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 1,183 ล้านบาท

2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          รับผิดชอบด้านบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนของกระทรวงฯ รวมถึงให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 43,234 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

           แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาทางการศึกษา 12,519 ล้านบาท

           แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 163 ล้านบาท

           แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 30,124 ล้านบาท

           แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 428 ล้านบาท

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

          ทำหน้าที่ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ตั้งแต่ขั้นนโยบาย แผนพัฒนา หลักสูตรการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ และให้การส่งเสริม ประสานงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 21,549 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

           แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 186 ล้านบาท

           แผนงานสนับสนุนการจัดการขั้นพื้นฐาน 4,864 ล้านบาท

           แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 16,405 ล้านบาท

           แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย 94 ล้านบาท

4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

          รับผิดชอบเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่การทำนโยบาย มาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา และวางแนวทางในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 6,192 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

           แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 3,726 ล้านบาท

           แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 113 ล้านบาท

           แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 723 ล้านบาท

           แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิจัย 1,611 ล้านบาท

           แผนงานสนับสนุนการจัดการขั้นพื้นฐาน 18 ล้านบาท

5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

          ทำหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ของครูและเยาวชนไทยในทุกระดับการศึกษา ดูแลเรื่องสื่อการสอน และการพัฒนาครู โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,685 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

           แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 441 ล้านบาท

           แผนงานสนับสนุนด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1,244 ล้านบาท

6. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ให้บริการด้านการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์กลางการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ เช่น โอเน็ต

7.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

          เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาโดยเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มุ่งหวังสร้างนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์มาตรฐานระดับสากล

8. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


          เป็นหน่วยงานของคุรุสภา เพื่อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ดูแลการปฏิบัติวิชาชีพครู รวมถึงจรรยาบรรณ และพัฒนาแผนวิชาชีพ ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู

9. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

          รับผิดชอบด้านการเสนอนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมถึงวิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับงบประมาณด้านแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 270.42 ล้านบาท

10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

          ทำหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของบุคลากรทางด้านการศึกษา เพื่อให้ได้รับบริการทางด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความมั่นคง และประโยชน์อื่น ๆ เพื่อความมั่นคงทางวิชาชีพ

11. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

          จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาอบรม ค้นคว้า และวิจัย สำหรับส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับสถาบันการค้าระหว่างประเทศ

          จากข้อมูลที่เห็นจะพบว่าสัดส่วนของงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการได้รับ สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ในการจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามลำดับงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

           แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา รวมทุกหน่วยงาน 262,106 ล้านบาท

           แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทุกหน่วยงาน 72,677 ล้านบาท

           แผนงานสนับสนุนด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทุกหน่วยงาน 2,949 ล้านบาท

           แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 1,611 ล้านบาท

           แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทุกหน่วยงาน 1,211 ล้านบาท

           แผนปรังปรุงพัฒนาด้านสาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 723 ล้านบาท

           แผนงานอื่น ๆ ที่ยังไม่มีรายละเอียด

          และนี่ข้อมูลคร่าว ๆ ในการแจกแจงงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับในปี 2555 ที่กำลังจะผ่านไป แม้จะมีบางหน่วยงานที่ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด ส่วนในปี 2556 งบประมาณจำนวน 19.18% ของงบประมาณรวม 2.4 ล้านล้านบาท ที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับ จะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาในด้านใดบ้าง คงต้องรอดูกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก
thaipublica.org
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจาะลึก! งบกระทรวงศึกษาฯ ปี 55 ใช้ทำอะไรบ้าง? อัปเดตล่าสุด 21 ธันวาคม 2555 เวลา 16:20:55 2,483 อ่าน
TOP