x close

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพาคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพาแนะนำคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา

           อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นอุตสาหกรรมส่งออกใน ลำดับต้น ๆ ที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทนี้ประสบปัญหาการขาดแคลน บุคลากรทั้งระดับบริหารจัดการและระดับฝีมือแรงงาน ทบวง มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในสาขาวิชาทางด้านอัญมณีและ เครื่องประดับและได้วางแผน การผลิตบัณฑิตให้เพียงพอและเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ สนองความต้องการ ของอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก

           จากผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ มีความจำเป็นต้องใช้กำลังคนที่มีทักษะและความสามารถสูง ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับจำนวนแรงงานที่ใช้ ทั้งนี้ด้วยความจำเป็นของกระบวนการผลิตและการตลาด การควบคุมคุณภาพ การวิจัย และการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในสาขาวิชาทางด้านอัญมณี และเครื่องประดับอย่างรีบด่วนและทบวง มหาวิทยาลัยได้นำ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2536 โดยกำหนด ให้สาขาทางด้านวิชาอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสาขาที่ขาดแคลน

           จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมอยู่ในโครงการผลิตบัณฑิตสาขา วิชาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ 2537 ในโครงการจัดตั้งภาค วิชาวัสดุศาสตร์ - เทคโนโลยีอัญมณี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเริ่มรับนิสิตรุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 และต่อมา มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคของรัฐบาล การจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ขึ้น ณ จังหวัดจันทบุรี วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2539 โดยในโครงการจัดตั้งที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วนั้น ให้จัดตั้งวิทยาลัยอัญมณี ณ วิทยาเขตดังกล่าว โดยมีแผนดำเนินการเปิดสอนใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาเทคโนโลยีอัญมณี สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาอัญมณีศาสตร์ และสาขาการออกแบบเครื่องประดับ


คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา


หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   


    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)

          สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ เน้นทางด้านการวิเคราะห์อัญมณีและขบวนการผลิตเครื่องประดับ  

    หลักสูตรบริหารธุรกิจ  (บธ.บ.)

          สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เน้นทางด้านการตลาดและธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  

    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)

          สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ เน้นทางด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
          57 หมู่ 1 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง
          อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170

          เบอร์โทรศัพท์ : 039-310000 ต่อ 1117
          เบอร์โทรสาร : 039-310128

          เว็บไซต์ : http://gems.chanthaburi.buu.ac.thอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา อัปเดตล่าสุด 12 ตุลาคม 2555 เวลา 14:34:16 4,577 อ่าน
TOP