รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 56 เปิดรับสมัครแล้วรับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 56 เปิดรับสมัครแล้ว

         วันนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา) และเปิดโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 แล้ว อยากรู้ว่าแต่ละโครงการมีข้อกำหนดอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 


 การคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ (โควตา)  ประจำปีการศึกษา 2556


          โดยรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี


คุณสมบัติ

               ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือปฏิทินการรับสมัครสอบ

วัน เดือน ปี กิจกรรม
วันที่ 3-20 กันยายน 2555 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet
วันที่ 21-28 กันยายน 2555 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง Internet
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ประกาศผังห้องสอบทาง Internet ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2555 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 4 มกราคม 2556 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง Internet //www.reg.cmu.ac.th/
วันที่ 7 มกราคม 2556 ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์ /คณะทันตแพทยศาสตร์/โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 12 มกราคม 2556 สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์/คณะทันตแพทยศาสตร์/โครงการแพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และโครงการร่วม (แพทย์ชนบท/ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม/ODOD/ทันตแพทย์เพิ่ม) มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง Internet
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยส่งชื่อให้ Clearing House ตัดสิทธิ์ Admissions
วันที่ 11-17 มีนาคม 2556 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House ทาง website //www.cuas.or.th/
วันที่ 26 มีนาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Internet //www.reg.cmu.ac.th/
ปลายเดือนพฤษภาคม 2556 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556


ปฏิทินการรับสมัครปีการศึกษา 2556  


  โครงการที่ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา

                เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติที่ดำเนินการ โดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษา หรือคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

                เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย) โดยได้ลำดับที่ 1 – 3

                ประวัติ ผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี (นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553) โดยมีการเล่นกีฬาและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

                สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


  โครงการที่ 3 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวะสู่ชุมชน)

                กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 (เรียนชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี) และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

                เป็นบุตรของผู้ที่มีฐานะยากจน หรือมีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 125,000 บาทต่อปี และมีทรัพย์สินรวมน้อยกว่า 300,000 บาท หรือ มีผู้ปกครองเป็นผู้ได้ขึ้นทะเบียนคนยากจน

                ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

                ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (แต่ละกลุ่ม) ไม่น้อยกว่า 3.25

                PAT 1 และ PAT 3 ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน


  โครงการที่ 4 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                มีภูมิลำเนาและศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

                สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นม. 6 สายวิทย์ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

                สอบ GAT และ PAT 4


  โครงการที่ 5 โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน

                เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอรอบนอกอำเภอเมือง หรือพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองใน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ

                มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75

                ผู้สมัครเขียนบทความในหัวข้อ “บ้านและชุมชนในทัศนคติของข้าพเจ้า” แนบมาพร้อมกับใบสมัคร


  โครงการที่ 6 โครงการนักคิดเพื่อสังคม

                ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75

                ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4-ม.5 ไม่น้อยกว่า 2.75

                เป็นประธานโครงการฯ หรือเป็นผู้รับผิดชอบสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแนบหลักฐานมาพร้อมกับใบสมัคร

                ส่งแฟ้มประวัติส่วนตัวฉบับสำเนาพร้อมใบสมัคร


  โครงการที่ 7 โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา

                เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตพัฒนาล้านนา 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงรายลำพูนลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน

                มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75

                มีผลงานด้านร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง หรือคำประพันธ์ล้านนาที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศหรือที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ มาแล้ว

                ส่งแฟ้มประวัติส่วนตัวฉบับสำเนาพร้อมใบสมัคร


  โครงการที่ 8 โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม

                มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75

                เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์ให้กับสังคม

                แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

                มีผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT โดยไม่นำผลคะแนนสอบ GAT และ PAT มาพิจารณาการคัดเลือก(แต่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ)


  โครงการที่ 9 โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท

                มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

                เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนอกเขตอำเภอเมืองใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

                แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

                มีผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT โดยไม่นำผลคะแนนสอบ GAT และ PAT มาพิจารณาการคัดเลือก(แต่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ)


  โครงการที่ 10 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน

                มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75

                เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านการสื่อสารมวลชน

                แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

                มีผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT โดยไม่นำผลคะแนนสอบ GAT และ PAT มาพิจารณาการคัดเลือก(แต่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ)


  โครงการที่ 11 โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์

                เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

                เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2555

                GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ม.4-5 หรือเทียบเท่า)

                GPAX กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.00

                สอบ GAT และ PAT 1 โดยยึดผลคะแนนครั้งที่ได้สูงสุด


  โครงการที่ 12 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)

                เป็นนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังคงรักษาสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.

                กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น

                เป็นผู้ศึกษาอยู่ใน 5 โรงเรียนที่กำหนด


  โครงการที่ 13 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

                เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด

                เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

                ต้องมีผลคะแนนการสอบ GAT และ PAT

                ส่งแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน

                ส่งหนังสือรับรองว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนจากผู้นำชุมชน เชน่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ


  โครงการที่ 14 โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

                เป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาและศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่สูงในเขต 17 จังหวัดพัฒนาภาคเหนือ และมีความต้องการกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

                กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือใน (สายวิทย์เท่านั้น)

                GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.00 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.00

                สอบ GAT และ PAT 1 , PAT 2


  โครงการที่ 15 โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์

                 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00

                 เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่นการตอบปัญหา ประกวดเรียงความหรือบทความ ฯลฯ ที่จัดโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์กรศาล หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ระดับประเทศ ภูมิภาค หรือจังหวัด และเป็นผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

                 สอบ GAT และ PAT เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก (มี 3 รูปแบบ)


  โครงการที่ 16 โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ

                เป็นผู้พิการซึ่ง มีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

                เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีประเภทความพิการตามกำหนดปฏิทินการรับสมัครสอบ  


ปฎิทินการคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ปีการศึกษา 2556

วัน เดือน ปี กิจกรรม
15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2555 นักเรียนดำเนินการสมัคร ทาง website //www3.reg.cmu.ac.th/special/56 โดยชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระเงิน เอกสาร / หลักฐาน ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 - 9 ตุลาคม 2555 สอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อใช้คะแนนประกอบการคัดเลือก
16 พฤศจิกายน 2555 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการของคณะต่าง ๆ และ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมการทดสอบเชิงปฏิบัติการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทาง website //www.reg.cmu.ac.th/
24 - 25 พฤศจิกายน 2555 - ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทุกโครงการต้องมาสอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการตามที่คณะกำหนด ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก

- ฝึกปฏิบัติการ Workshop ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
11 ธันวาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ / ฝึกปฏิบัติการ workshop ทาง website //www.reg.cmu.ac.th
12 – 14 ธันวาคม 2555 ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ / ฝึกปฏิบัติการ workshop ต้องแจ้งยืนยันเข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ทาง website //www.reg.cmu.ac.th/
11 - 17 มีนาคม 2556 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาแจ้งยืนยันเข้าศึกษาเพียง 1 สถาบัน (Clearing House) ทาง website //www.cuas.or.th/ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท)
26 มีนาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาง website  //www.reg.cmu.ac.th/
ปลายเดือนพฤษภาคม 2556 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 56 เปิดรับสมัครแล้ว โพสต์เมื่อ 5 กันยายน 2555 เวลา 07:48:27 211 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 56 เปิดรับสมัครแล้ว ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP