คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


แนะนำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยจัดตั้งภาควิชารัฐศาสตร์ภายใต้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ภาควิชารัฐศาสตร์ได้ถูกจัดรวมให้อยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อมีการยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสนขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา

          ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ภาควิชารัฐศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาโทให้กับนิสิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ภาควิชารัฐศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ และเริ่มทำการสอนนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโทมาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรการศึกษา

          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 โดยรวมภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่


 ระดับปริญญาตรี   

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

          สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
          สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
          สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตร 4 ปี) 

    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

          กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ศึกษา
          กลุ่มวิชาการปกครองและบริหารงานท้องถิ่น
          กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (3 ปี)


 ระดับปริญญาโท   

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 
          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
          สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

          กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองไทย
          กลุ่มวิชาการเมืองเปรียบเทียบ
          กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย
          กลุ่มวิชาการปกครองท้องที่ไทย

    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

          กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
          กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา


 ระดับปริญญาเอก   

    หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

          สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 
          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
          ตึก QS2 (ที่ทำการชั่วคราว) ชั้น 6 เลขที่ 169
          ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 

          เบอร์โทรศัพท์  :  038-102369 หรือ 038-393475

          เว็บไซต์  :  http://www.polsci-law.buu.ac.th/index.php


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โพสต์เมื่อ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 17:12:55 10,522 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP