คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2481 โดยมีศาสตราจารย์อุปการคุณพระยาไชยยศสมบัติ ผู้ก่อตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณบดีเป็นคนแรกของคณะฯ ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเปิด "แผนกวิชาการบัญชี" และ "แผนกวิชาพาณิชยศาสตร์" สังกัดคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 จึงได้สถาปนาเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตบุคคลากรเพื่อสนองความต้องการของธุรกิจของประเทศซึ่งมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากขึ้น


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์


หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

          กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
          กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
          กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

          สาขาวิชาการจัดการ
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
          สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ
          สาขาการธนาคารและการเงิน
          สาขาวิชาการตลาด

    หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

          สาขาวิชาสถิติประยุกต์
          สาขาวิชาสถิติคณิตศาสตร์
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
          สาขาวิชาประกันภัย

    หลักสูตรนานาชาติ

          สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
          สาขาวิชาการบัญชี


 ระดับปริญญาโท   

    หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนักบริหารระดับสูง)

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

          บธ.ม. ภาคปกติ
          บธ.ม. นักบริหารธุรกิจระดับต้น
          บธ.ม. นักบริหารธุรกิจระดับสูง
          บธ.ม. การจัดการการบิน
          บธ.ม. หลักสูตรภาษาอังกฤษ
          บธ.ม. การจัดการโรงพยาบาลและการรักษาสุขภาพ

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนักบริหารระดับสูง)
          ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
          ระบบสารสนเทศทางการจัดการ
          ระบบสารสนเทศสถิติ
          สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
          สาขาวิชาการประกันภัย
          สาขาวิชาการพัฒนาซอฟท์แวร์ทางด้านธุรกิจ (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนักบริหารระดับสูง)
          สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ (หลักสูตรนักบริหารระดับสูง)
          สาขาวิชาการตลาด
          การตลาดค้าปลีก
          การตลาดเทคโนโลยี
          การตลาดบริการ

    หลักสูตรสถิติศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิชาสถิติ

    หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)


 ระดับปริญญาเอก   

    หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

    หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

    หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงินเชิงปริมาณ

    หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

          เบอร์โทรศัพท์  :  02-2185758

          เว็บไซต์  :  http://www.acc.chula.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เมื่อ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 17:44:55 1,633 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP