ม.เกษตร เปิดรับตรง 56 ทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับตรง 2556 ทั่วประเทศ

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 

          สำหรับคณะที่เปิดรับสมัครตามโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปี 2556 มีดังต่อไปนี้

  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ

       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

          สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
          สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
          สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
          สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
 
       คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
          สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
          สาขาวิชาเคมีประยุกต์
          สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

          สาขาวิชาการจัดการ
          สาขาวิชาการบัญชี
          สาขาวิชาการตลาด
          สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 

  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการแผนการเรียนสามปีครึ่ง
 
       คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
          สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 
       คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

          สาขาวิชาการจัดการ
          สาขาวิชาการบัญชี
          สาขาวิชาการตลาด
          สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


  ปฏิทินการรับสมัครสอบ

 กำหนดการ วัน/เดือน/ปี   หมายเหตุ
 1. รับสมัคร  1 มิถุนายน - 15 ธันวาคม 2555    บันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านเว็บ //dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 2. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร  1 มิถุนายน - 15 ธันวาคม 2555    ส่งทางไปรษณีย์ มายังที่ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366
ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 3. บันทึกข้อมูลคะแนน GAT/PAT   17 ธันวาคม 2555 - 20 มกราคม 2556    บันทึกผ่านเว็บ //dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 4. ส่งใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT จำนวน 1 ชุด    17 ธันวาคม 2555 - 31 มกราคม 2556   ส่งทางไปรษณีย์ มายังที่ ฝ่ายทะเบียน
และประมวลผล สำนักวิทบริการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366
ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
(เฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  
 4 มกราคม 2556   บันทึกผ่านเว็บ //dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บ 
//dbs.csc.ku.ac.th/Admission/ 
(ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
 ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 น.   ครั้งที่ 1 : วันที่ 17 ธันวาคม 2555
 ครั้งที่ 2 : วันที่ 24 ธันวาคม 2555
 ครั้งที่ 3 : วันที่ 2 มกราาคม 2556
 ครั้งที่ 4 : วันที่ 7 มกราคม 2556
 ครั้งที่ 5 : วันที่ 14 มกราคม 2556
 ครั้งที่ 6 : วันที่ 21 มกราคม 2556
 7. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
(เฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
 12 มกราคม 2556  สอบข้อเขียน
- เวลา 09.00 - 11.00 น.

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- เวลา 14.00 น.

 สอบสัมภาษณ์
- เวลา 14.30 - 17.00 น.
 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(เฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
 18 มกราคม 2556   บันทึกผ่านเว็บ //dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 9. รายงานตัวเข้าศึกษา (ทุกสาขาวิชา)    17 ธันวาคม 2555 - 31 มกราคม 2556  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการ
รายงานตัวเข้าศึกษา โดยยืนยัน
การรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบ
รับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556
แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวและใบแทน
การชำระค่ารักษาสิทธิ์
จำนวน 2,700 บาท พร้อมทั้ง
ใบแทนการชำระค่าหอพัก
(ต้องชำระทั้งค่ารักษาสิทธิ์ และ
ค่าหอพัก) และจะไม่คืนค่ารักษาสิทธิ์
และค่าหอพัก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
 10. วันสุดท้ายในการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   31 มกราคม 2556  ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องขอสละสิทธิ์
การเข้าศึกษา ผ่านเว็บ 
//dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 11. ส่งรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไปยัง สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)
เพื่อให้ผู้รายงานตัวเข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
และตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในระบบกลาง (Admission) ประจำปี
การศึกษา 2556
 เดือนกุมภาพันธ์ 2556  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ดำเนินการ
 12. รับรหัสยืนยันตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)   เดือนกุมภาพันธ์ 2556  ตรวจสอบรหัสยืนยันตัวบุคคล ผ่านเว็บ
//dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 13. ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ตนผ่านการคัดเลือกในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
ผ่านเว็บ 
//dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
  เดือนมีนาคม 2556  หากผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ดำเนิน
การใด ๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ในปีการศึกษา 2556 


หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องส่งหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

          1.หนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร

          2.หนังสือรับรองความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร
 
          3.หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
          4.หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับรองผู้ปกครองประกอบ อาชีพเกษตรกรรม
(คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร)
 
          5.หนังสือรับรองความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
 
          6.หนังสือรับรองจากสถานศึกษาสำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
 
          7.หนังสือรับรองด้านคุณความดี หรือช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
 
          8.สำหรับผู้สมัครที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจให้ส่งหลักฐานที่ระบุถึงประเภทและธุรกิจที่ผู้ปกครอง ประกอบธุรกิจ (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)


  คลิก อ่านรายละเอียดการรับสมัครสอบเพิ่มเติม ได้ที่นี่  


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ม.เกษตร เปิดรับตรง 56 ทั่วประเทศ โพสต์เมื่อ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 14:13:22 49 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ม.เกษตร เปิดรับตรง 56 ทั่วประเทศ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP