คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็น 1 ใน 7 คณะของสถาบัน มีทั้งสิ้น 3 กลุ่มวิชา ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหอสมุดกลาง ติดกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเนื้อที่ 80 ไร่เศษ แต่เดิมเป็นโรงเรียนช่างบริการส่งเสริมอาชีวศึกษาก่อนที่ยกฐานะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประวัติ

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความเป็นมาเริ่มต้นจาก "โรงเรียนช่างบริการส่งเสริมอาชีวศึกษา (บ.ส.อ.)" ในการอำนวยการของบริการส่งเสริมอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2497 ต่อมาได้มีการยุบเลิกบริการส่งเสริมอาชีวศึกษาขึ้นทำให้โรงเรียนถูกยุบไปด้วย ต่อมากรมโยธาธิการได้รับคำสั่งให้ดำเนินการเปิดทำการสอนจึงตั้ง "โรงเรียนส่งเสริมอาชีพก่อสร้าง" เมื่อวันที่ เมื่อ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2499 มีแผนกช่างก่อสร้างเพียงแผนกเดียว เป็นหลักสูตร 2 ปี ต่อมากรมโยธาธิการได้ถูกยุบไปรวมกับกรมโยธาเทศบาล ทำให้โรงเรียนย้ายกลับไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง

          ในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนส่งเสริมอาชีพก่อสร้างได้มีการปรับปรุงหลักสูตรยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นเทียบเท่าวิทยาลัยเทคนิค จึงได้ยกขึ้นเป็น "วิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง" เมื่อ 26 เมษายน พ.ศ. 2506 ใช้อาคารสถานที่ ณ ตำบลบางพลัด จังหวัดธนบุรี เปิดการสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาวิศวสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาวิศวกรรมการทาง และสาขาวิชาวิศวกรรมการสำรวจ โดยเริ่มแรกมีอาจารย์เพียง 3 ท่าน

          ประมาณปี พ.ศ. 2511 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้ย้ายสถานศึกษามาอยู่ที่ลาดกระบัง เพราะสถานที่เดิมคับแคบ ก่อสร้างแล้วเสร็จและย้ายมาอยู่ที่ลาดกระบังเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2514 ในปีเดียวกันนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 14 (7) แห่งพ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. 2514 ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการสอนแล้วเห็นว่าสามารถจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาได้ จึงมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ให้รับวิทยาลัยวิชาการก่อสร้างเข้าสมทบในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2516 เป็นต้นไป


 ระดับปริญญาตรี   

    หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

          สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

    หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต

          สาขาวิชาภาพยนตร์และวิดีโอ
          สาขาวิชาการถ่ายภาพ
          สาขาวิชาประติมากรรม
          สาขาวิชาภาพพิมพ์
          สาขาวิชาจิตรกรรม

    หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต

          สาขาวิชานิเทศศิลป์
          สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม


 ระดับปริญญาโท  

    หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

          สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

    หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาทัศนศิลป์


 ระดับปริญญาเอก  

    หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต

          สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

    หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

          สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   


          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

          เบอร์โทรศัพท์  :  02-329-8365 , 02-329-8366

          เว็บไซต์  :  http://www.arch.kmitl.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. โพสต์เมื่อ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 10:42:47 680 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP