ม.เกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางแห่งแรกของไทย


 
 
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมเปิดหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางเป็นแห่งแรกของประเทศไทย หวังสร้างบุคลากรรองรับตลาดแรงงานไทยในอนาคต

          วันนี้ (23 กรกฎาคม) รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง ในปีการศึกษา 2555 ว่า ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรในด้านการขนส่งระบบรางเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ความต้องการวิศวกรและบุคลากรด้านระบบรางเพิ่มมากขึ้นอีก ทำให้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวคิดที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ก็คือ "วิศวกรรมการขนส่งระบบราง" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบราง โดยหวังว่าหลักสูตรดังกล่าว จะช่วยสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการตอบสนองต่อการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของระบบขนส่งระบบรางของประเทศไทยให้กับตลาดแรงงานไทยได้ ทั้งยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการขนส่งระบบรางในอาเซียนอีกด้วย

          สำหรับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ระบุเนื้อหาหลัก ๆ ไว้ 3 ส่วน คือ เนื้อหาเกี่ยวกับทางรถไฟ รถจักรและล้อเลื่อน และอาณัติสัญญาณ ซึ่งเนื้อหาวิชาเหล่านี้จะมีการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อปูพื้นฐานด้านวิศวกรรมระบบราง รวมถึงการจัดอบรมและศึกษาดูงาน (Field Trip) ด้าน Track Refurbishment และงานด้านอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจการทำงานด้านการขนส่งระบบรางในประเทศมากขึ้น

          นอกจากนี้ ยังได้มีการแบ่งแผนการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมการขนส่งระบบรางของประเทศ เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

          1. แผนระยะสั้น 1-2 ปี 

          เป็นการจัดฝึกอบรม และพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพบุคลากรใหม่ที่จะเข้าทำงานในภาคการขนส่ง 

          2.  แผนระยะกลาง 2-5 ปี 

          จะส่งเสริมให้มีการพัฒนารายวิชาด้านวิศวกรรมรถไฟในระดับปริญญาตรีสาขาต่าง ๆ อาทิ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างวิศวกรที่มีความพร้อมในการทำงานด้านวิศวกรรมขนส่งระบบราง 

          3.  แผนระยะยาว 5-10 ปี 

          จะดำเนินการพัฒนาและสร้างห้องทดสอบและวิจัยด้านการขนส่งระบบรางในประเทศ ตลอดจนสร้างบุคลากรด้านการขนส่งระบบรางที่มีความสามารถด้านวิทยาการในขั้นสูงต่อไป
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
 

 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.เกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางแห่งแรกของไทย โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 16:45:03 663 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP