คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งมาพร้อมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2498 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จึงได้รับการเลื่อนวิทยะฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วย แต่วิทยาเขตบางแสน จนกระทั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้รับการยกฐานเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ.ศ. 2533 เมื่อมหาวิทยาลัยบูรพามีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ คณะศึกษาศาสตร์จึงมีฐานะเป็นคณะวิชาที่เป็นรูปแบบ จนถึงปัจจุบันนี้


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรการศึกษา


วุฒิบัตร   

    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

          สาขาวิชาการสอน


 ระดับปริญญาตรี   

    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี

          สาขาการสอนคณิตศาสตร์
          สาขาการสอนภาษาไทย
          สาขาการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          สาขาการสอนชีววิทยา
          สาขาการสอนเคมี
          สาขาการศึกษาปฐมวัย
          สาขาการสอนภาษาจีน
          สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
          สาขาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
          สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น
          สาขาการสอนนาฏยสังคีต
          สาขาการสอนฟิสิกส์
          สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
          สาขาการสอนศิลปะ

    โครงการผลิตครูนานาชาติ(2ปริญญา)ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย University of Northern Corolado : UNC ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวน 5 สาขา

          สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
          สาขาการสอนฟิสิกส์ 
          สาขาการสอนเคมี
          สาขาการสอนชีววิทยา 
          สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี

          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตรต่อเนื่อง

          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
          สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา(ต่อเนื่อง)


 ระดับปริญญาโท  

    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

          สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
          สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
          สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
          สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

    หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)

          สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
          สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา
          สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา

    หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

          สาขาวิชาพัฒนศึกษา


 ระดับปริญญาเอก  

    หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

          สาขาบริหารการศึกษา
          สาขาหลักสูตรและการสอน

    หลักสูตรปรัชญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

          สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
          สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
          สาขาวิจัยและวัดผลการศึกษา
          สาขาวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ

    Doctor of Philosophy (Ph.D.)

          Human Resource Development
          Educational Administration


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   


          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
          อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131 

          เว็บไซต์  :  http://www.edu.buu.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โพสต์เมื่อ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 17:01:09 16,703 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP