x close

กสพท.เปิดรับสมัครแพทย์ ปี 56 แล้ว


กสพท.เปิดรับสมัครแพทย์ ปี 56 แล้ว


          กสพท.ประกาศรับสมัครแพทย์ 1-31 สิงหาคมนี้ โดยเปิดรับนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 1,421 ที่นั่ง รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 คณะที่เปิดรับสมัครตามประกาศ กสพท.

          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 20 คน
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 200 คน
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 55 คน
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ 65 คน
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับ 30 คน
          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 156 คน
          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 250 คน
          วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับ 40 คน
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 180 คน
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 25 คน
          คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร รับ 70 คน
          วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (ชาย) รับ 60 คน
          วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (หญิง) รับ 40 คน
          คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 80 คน
          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 80 คน
          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 25 คน
          คณะทันตแพทยศาสตร์ มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 20 คน
          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 25 คน
        
        
       
 ปฏิทินการสอบคัดเลือกเบื้องต้น

 กิจกรรม

 วัน เดือน ปี  

 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  1 - 31 สิงหาคม 2555
 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์  1 สิงหาคม - 5 กันยายน 2555
**ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร แต่ต้องเก็บเอกสารที่อัพโหลดทั้งหมดและนำมาเพื่อให้คณะ/สถาบัน ตรวจสอบภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะภาพการสมัคร ทางเว็บไซต์    7 วันหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัคร จนถึง 15  กันยายน 2555
 Print แบบฟอร์ม กสพท.11เพื่อเป็นบัตรเข้าสอบ  1 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2555
 สอบวิชาเฉพาะ  วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555
 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ  ประมาณเดือนธันวาคม 2555
 สอบวิชาการ 7 วิชา จัดสอบโดย สทศ.   วันที่ 5 - 6 มกราคม 2556
 กสพท. ประกาศรายชื่อผู้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ    ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
 ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบในกรณีไม่ได้รับสิทธิ์  20 - 22 กุมภาพันธ์ 2556
 สัมภาษณ์ / ตรวจสุขภาพ  22 - 26 กุมภาพันธ์ 2556
 สัมภาษณ์เพิ่มเติมรอบ 2 (ถ้ามี)  ต้นเดือนมีนาคม 2556
 การสอบ O-net  (ให้ติดตามประกาศของ สทศ.)
 ประกาศสอบ O-net  (ให้ติดตามประกาศของ สทศ.)
 ประกาศผลสอบครั้งสุดท้ายของ กสพท. รับตรง  เดือนมีนาคม 2556
 ส่งรายชื่อไป Clearing house ของ สอท.  เดือนมีนาคม 2556


          นักเรียนสามารถสมัครสอบ กสพท. ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www9.si.mahidol.ac.th/ 

       
 หมายเหตุ
   
          สัดส่วนการสอบคัดเลือก กสพท.ปี 2556 จะประกอบไปด้วย คะแนน 7 วิชาสามัญ (70%)+วิชาเฉพาะ (30%) ทั้งนี้ 7 วิชาสามัญทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ส่วนโอเน็ตไม่นำมาเป็นองค์ประกอบ แต่ทุกวิชาก็ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (กรณีเด็กซิ่วที่มี O-NET ไม่ถึง 60% ทาง กสพท.จะพิจารณาจากอย่างอื่นแทน ติดตามข้อมูลในระเบียบการอีกที   
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กสพท.เปิดรับสมัครแพทย์ ปี 56 แล้ว อัปเดตล่าสุด 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 16:27:26 1,844 อ่าน
TOP