คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.

แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา โดยเป็นการจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามความในมาตรา 18 (3) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 เพื่อรองรับการจัดการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานลักษณะพิเศษที่เน้นความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ใช้ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคณะฯ 

          ในช่วง 2 ปีแรกของการจัดการเรียนการสอน คณะฯ ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) และในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้กำหนดให้เป็นวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองอีกด้วย


หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

          สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
          สาขาวิชาการผังเมือง
          สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


 ระดับปริญญาโท  

          สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
          สาขาวิชาการผังเมือง
          สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


 ระดับปริญญาเอก  

          สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   


          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
          อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

          เบอร์โทรศัพท์ :  02-9869434 , 02-9869605-6       
          เบอร์โทรสาร :  02-9868067

          เว็บไซต์  :  http://www.ap.tu.ac.thอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. โพสต์เมื่อ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 17:39:25 763 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP