คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนะนำคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้ เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ 

          (1) การเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในการผลิตอย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

          (2) การวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาระบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรทั้งในเชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาของชุมชน 

          (3) การบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

          คณะทรัพยากรธรรมชาติ รับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2520 จำนวน 60 คน ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และพัฒนาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) และเริ่มรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในปี 2530 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาพืชศาสตร์ และเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปี 2543 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปี 2547 และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ปี 2550


หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

          สาขาวิชาพืชศาสตร์
          สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
          สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
          สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
          สาขาวิชาสัตวศาสตร์

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์) 

          สาขาวิชาวาริชศาสตร์


 ระดับปริญญาโท  

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

          สาขาวิชาพืชศาสตร์
          สาขาวิชาสัตวศาสตร์
          สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
          สาขาวิชากีฏวิทยา
          สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
          สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
          สาขาวิชาวาริชศาสตร์


 ระดับปริญญาเอก  

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

          สาขาวิชาพืชศาสตร์
          สาขาวิชาวาริชศาสตร์
          สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   


          คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่
          จังหวัดสงขลา 90112 

          เบอร์โทรศัพท์ :  074-558802           
          เบอร์โทรสาร :  074-558803

          เว็บไซต์  :  http://natres.psu.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โพสต์เมื่อ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 16:20:31 3,456 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP