คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากรคณะอักษรศาสตร์  ม.ศิลปากร

แนะนำคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

          คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2511ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ก่อตั้งคณะอักษรศาสตร์ขึ้นเป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยได้กำเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยเป็นหนึ่งในสองคณะอักษรศาสตร์ของประเทศไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.) หลักสูตรการศึกษา 4 ปี ใน 15 สาขาวิชาเอก ในปัจจุบันคณะอักษรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก


ความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการสถาปนาเมื่อปี พ.ศ.2486 ในระยะแรกได้มีการจัดตั้งคณะวิชาทางด้านศิลปะและโบราณคดีรวมทั้งสิ้น 4 คณะ ณ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อผู้แทนขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมต่อของสหประชาชาติได้ให้คำแนะนำในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้มีลักษณะสอดคล้องกับหลักการสากลคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขยายการศึกษาวิชาต่าง ๆ โดยไม่จำกัดเฉพาะศิลปะและโบราณคดีเท่านั้น
          
          ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ขึ้นเป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 และเป็นคณะวิชาแรกของวิทยาเขตแห่งใหม่ คือ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ณ จังหวัดนครปฐม โดยเริ่มเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 และคณะอักษรศาสตร์ได้ถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาคณะฯ ตลอดมา


หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

    หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.)

          สาขาวิชาประวัติศาสตร์
          สาขาวิชาภาษาไทย
          สาขาวิชาภาษาเกาหลี
          สาขาวิชาภาษาจีน
          สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
          สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
          สาขาวิชาบรรณรักษ์และสารสนเทศศาสตร์
          สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
          สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
          สาขาวิชาภูมิศาสตร์
          สาขาวิชานาฎศาสตร์
          สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย
          สาขาวิชาเอเชียศึกษา


 ระดับปริญญาโท  

    หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.)

          สาขาวิชาภาษาไทย
          สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม
          สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา
          สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ


 ระดับปริญญาเอก  

    หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อ.ด.)

          สาขาวิชาภาษาไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   


          คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
          เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์
          อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

          เบอร์โทรศัพท์ : 034-255096-7          
          เบอร์โทรสาร : 034-255794

          เว็บไซต์  :  http://www.arts.su.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 13:51:28 2,371 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP