ม.ศิลปากร เปิดรับตรง 56 แล้วม.ศิลปากร เปิดรับตรง 56 แล้ว

         วันนี้ เราขออัพเดทกำหนดการรับตรง และโครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กำลังเปิดรับและจะเปิดรับในปีการศึกษา 2556 กันค่ะ 


ม.ศิลปากร เปิดรับตรง คณะวิศวะฯ ปี 56


  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับตรง 2556 แล้ว สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนวิศวะ ลองไปดูกันเลยค่ะ ว่า ตอนนี้ ม.ศิลปากร เปิดรับตรงสาขาอะไรบ้าง

          ล่าสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร  ประกาศรับตรง 2556 ในโครงการดังต่อไปนี้

ม.ศิลปากร เปิดรับตรง คณะวิศวะฯ ปี 56

 1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.   

          เิปิดรับจำนวน 325 คน โดยมีสาขาที่เปิดรับสมัคร ทั้งหมด 11 สาขา ดังนี้

             สาขาเทคโนโลยีอาหาร
             สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
             สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
             สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
             สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
             สาขาวิศวกรรมเคมี
             สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
             สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
             สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
             สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
             สาขาธุรกิจวิศวกรรม
      
  คุณสมบัติเฉพาะ

             สำหรับทุกสาขาวิชา ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน และสำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายวิทยาศาสตร์ หรือ 1-10 ของสายศิลป์ของโรงเรียน

             สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้เกรดในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00 (4 เทอม)

             เฉพาะสาขาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00 

          วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2556


                  ดูรายละเอียดและสมัครสอบออนไลน์ คลิกที่นี่   2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 

          เิปิดรับจำนวน 280 คน โดยมีสาขาที่เปิดรับสมัคร ทั้งหมด 11 สาขา ดังนี้

             สาขาเทคโนโลยีอาหาร
             สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
             สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
             สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
             สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
             สาขาวิศวกรรมเคมี
             สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
             สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
             สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
             สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
             สาขาธุรกิจวิศวกรรม

  คุณสมบัติเฉพาะ

             สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้เกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 (4 เทอม)

             เฉพาะสาขาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.75

          วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2556


                  ดูรายละเอียดและสมัครสอบออนไลน์ คลิกที่นี่   3. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

          เิปิดรับจำนวน 50 คน โดยมีสาขาที่เปิดรับสมัคร ทั้งหมด 10 สาขา ดังนี้

             สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
             สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
             สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
             สาขาวิสวกรรมเครื่องกล
             สาขาวิศวกรรมเคมี
             สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
             สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
             สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
             สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
             สาขาธุรกิจวิศวกรรม
       
  คุณสมบัติเฉพาะ

             อยู่ ม.6 ในโรงเรียนต่อไปนี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในจังหวัดต่อไปนี้ ปทุมธานี, สตูล, นครศรีธรรมราช, ตรัง, เพชรบุรี, ลพบุรี, พิษณุโลก, เชียงราย, เลย, มุกดาหาร, บุรีรัมย์, ชลบุรี

             ต้องได้เกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 4 เทอม รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00

          วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

                  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  

                  ใบสมัครสอบ คลิกที่นี่  


 4. โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

          เิปิดรับจำนวน 82 คน โดยมีสาขาที่เปิดรับสมัคร ทั้งหมด 11 สาขา ดังนี้

             สาขาเทคโนโลยีอาหาร
             สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
             สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
             สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
             สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
             สาขาวิศวกรรมเคมี
             สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
             สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
             สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
             สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
             สาขาธุรกิจวิศวกรรม

  คุณสมบัติเฉพาะ

             เป็นผู้นำในการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตามคุณสมบัติ 4 ประการ ดังนี้ มีความเป็นผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม, เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์, การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม, เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดทุกชนิด

             มีเกรดเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.50

          วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 - วันที่ 5 กรกฎาคม 2556


                  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  

                  เว็บไซต์สมัคร คลิกที่นี่  

                  หนังสือรับรองการทำกิจกรรม คลิกที่นี่  


 5. โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ

          มีสาขาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

             ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ

                   สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ เเละสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงเเละนาโนเทคโนโลยี

                  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   

                  สมัครสอบออนไลน์ คลิกที่นี่  

             ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

             ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

             ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

             ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกล 

                   สาขาธุรกิจวิศวกรรม 

                  สมัครสอบออนไลน์ คลิกที่นี่   

                    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

                  สมัครสอบออนไลน์ คลิกที่นี่  

             ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                   สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 


  คุณสมบัติเฉพาะ

             คุณสมบัติเฉพาะ (เพิ่มเติม) แต่ละสาขาวิชาจะไม่เหมือนกันให้อ่านที่ใบประกาศรับสมัครเป็นหลัก

          วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555- เดือนมีนาคม 2556 


 6. สอบคัดเลือกโดยวิธีโควตาพิเศษ 


  คุณสมบัติเฉพาะ

             อยู่ ม.6 ในเขตจังหวัด 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี 

          วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 - เดือนตุลาคม 2555

                  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   


           หมายเหตุ : ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือก ในแต่ละปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ยึดประกาศโครงการเป็นหลักคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

          สำหรับการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียดของโครงการที่เปิดรับ และวิธีการคัดเลือก ดังนี้  

 1. โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ

  คุณสมบัติเฉพาะ

             เป็นผู้ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยต้องเป็นนักเรียนเรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในลำดับที่ 1 ถึงลำดับสุดท้ายตามจำนวนสิทธิ์ที่สถาบันการศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากคณะจิตรกรรมฯ

             สิทธิ์ของนักเรียนผู้ได้รับสิทธิ์จะสมบูรณ์ต้องได้คะแนนกลุ่มวิชาวาดเส้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า B หรือ 3.00 ในรายงานผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 2.โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ

  คุณสมบัติเฉพาะ

            1. ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

            2. ได้รับรางวัลในการประกวดศิลปกรรมระดับเยาวชนหรือเทียบเท่าในระดับจังหวัด และ/หรือระดับภูมิภาค  และ/หรือระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 5 ปีย้อนหลัง 

            3. ได้เข้าร่วมแสดงศิลปกรรมระดับเยาวชนหรือเทียบเท่าในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ภายใน 5 ปีย้อนหลัง

          วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - วันที่ 14 กันยายน 2555

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 3.โครงการรับตรง

         ประเภทการรับสมัคร/จำนวนรับ

         รับนักศึกษาจากการสอบตรง จำนวนทั้งสิ้น 70 คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

         1. ประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก   รับจำนวน   50   คน

         2. ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์   รับจำนวน   10   คน

         3. ประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก   รับจำนวน   10   คน

           หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสมัคร 2 ประเภท หรือสมัครทั้ง 3 ประเภทก็ได้ โดยผู้สมัครประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด

  คุณสมบัติเฉพาะ

         1. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ      

         2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

         3. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ต้องศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร

 คุณสมบัติเฉพาะประเภทโควตาพิเศษ 8 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก

             ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสถานศึกษา 8 จังหวัดคือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2556

          วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - วันที่ 5 ตุลาคม 2555


 ขั้นตอนการสมัคร

         1. เลือกสมัครสอบตามประเภทที่มีให้เลือก

         2. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ยืนยันการสมัคร สั่งพิมพ์ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ

         3. โอนเงินค่าสมัครสอบตามหมายเลขบัญชีธนาคารที่กำหนด

         4. ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง

             เมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้  ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนคนเดียว ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครล่าสุด

             กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการสมัคร  ต้องเริ่มต้นตามข้อ 1 ใหม่  

             เอกสารที่ส่งถึงคณะจิตรกรรมฯ แล้ว  ถือเป็นการสิ้นสุดการสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้อีก ทั้งนี้ คณะจิตรกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครที่จัดส่งมาแล้ว

ประกาศรายชื่อ สถานที่และแผนผังการสอบ    

         วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ที่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และเว็บไซต์ //www.psg.su.ac.th


กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
  

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555   วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555
 09.00 – 12.00 น.    วิชาองค์ประกอบศิลป์    09.00 – 12.00 น.    วิชาความรู้ทั่วไป  
 13.30 – 16.30 น.    วิชาสร้างสรรค์  13.30 – 16.30 น.    วิชาวาดเส้น 


สถานที่สอบ  

          โรงเรียนวัดราชบพิธ เลขที่ 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200


ประกาศผลสอบ  

                   วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ที่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และเว็บไซต์ //www.psg.su.ac.th

                  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้ง 3 โครงการ คลิกที่นี่   ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร  , เฟซบุ๊ก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ม.ศิลปากร เปิดรับตรง 56 แล้ว โพสต์เมื่อ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 16:22:29 207 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ม.ศิลปากร เปิดรับตรง 56 แล้ว ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP