คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นการรวมภาควิชาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลินิก (Pre-clinic) ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลินิก และให้การสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารย์และนิสิตในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เสนอขอปรับเข้าไว้ในแผนฯ 7 แล้ว และคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้มีการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ระดับชั้นปรีคลินิก (Pre-clinic) ให้การสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารย์และนิสิตในคณะและสาขาวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ นิสิตในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชารังสีเทคนิค ในระดับปริญญาตรี

          ต่อมาได้โอนหน่วยงานภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยา ของคณะแพทยศาสตร์ และภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาชีวเคมี และภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2544

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

          สาขาวิชาจุลชีววิทยา
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

    หลักสูตรคู่ขนาน

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


 ระดับปริญญาโท 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
          สาขาวิชาชีวเคมี
          สาขาวิชาสรีรวิทยา
          สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
          สาขาวิชาจุลชีววิทยา


 ระดับปริญญาเอก 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

          สาขาวิชาชีวเคมี
          สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
          สาขาวิชาจุลชีววิทยา
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   


          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ 
          ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก 
          จังหวัดพิษณุโลก 65000

          เบอร์โทรศัพท์ : 055-964712            
          เบอร์โทรสาร : 055-964770

          เว็บไซต์  :  http://www.medsci.nu.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โพสต์เมื่อ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 17:40:32 836 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP