คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


แนะนำคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

          คณะมนุษยศาสตร์ เป็นองค์กรการศึกษาที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ดังหลักฐานหนังสือที่ระลึกวันเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร เปิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 และชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร หมดไปในการประชุมกรรมการโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 เปลี่ยนรูปมาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา" วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร นอกจากมีส่วนราชการอันประกอบด้วยคณะวิชาต่าง ๆ 4 คณะ คือ คณะวิชาการศึกษา คณะวิชาวิจัยการศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ แล้วยังมีสาขาทั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวม 7 สาขา ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางเขน วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา


ความเป็นมา

          เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในเวลาต่อมาเพื่อให้จัดตั้งเป็นคณะนั้น จึงได้มีการแยกคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์เดิม ออกมาเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ส่วนคณะวิชาการศึกษาเปลี่ยนมาเป็น คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนมาเป็น คณะวิทยาศาสตร์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คณะวิชาวิจัยฯ ไม่ปรากฏในการแบ่งส่วนราชการ ด้วยเหตุผลที่ว่าแต่ละคณะต่างก็มีงานวิจัยของตนเองที่จะต้องกระทำ จึงไม่จำเป็นต้องมีคณะวิชาวิจัยฯตั้งขึ้นมาเป็นเอกเทศ ดังที่เคยมีอยู่ในวิทยาลัยวิชาการศึกษา

          ในการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 นั้น ทุกสาขาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นมาเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วย มีการแบ่งส่วนราชการและบริหารราชการในลักษณะเครือข่ายรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น จึงมีคณะมนุษยศาสตร์อยู่ในทุกวิทยาเขต โดยมีผู้บริหารคณะคือ คณบดี อยู่ที่ประสานมิตร ส่วนที่วิทยาเขตมีรองคณบดี เป็นผู้บริหารคณะ คณบดีคณะต่าง ๆ รวมทั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ที่ประสานมิตรทำหน้าที่ประสานงาน โดยเฉพาะงานทางด้านวิชาการกับรองคณบดีของคณะฯ ในวิทยาเขต ส่วนการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน ฯลฯ ของวิทยาเขตอยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีของแต่ละวิทยาเขต ดังประกาศทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2518

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

          สาขาวิชาภาษาไทย
              - วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย
              - วิชาเอกภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
              - วิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ)

          สาขาวิชาภาษาตะวันออก
              - วิชาเอกภาษาจีน
              - วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
              - วิชาเอกภาษาเกาหลี
              - วิชาเอกภาษาเขมร
              - วิชาเอกภาษาเวียดนาม

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
          สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
          สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
          สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
          สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
          สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

          สาขาวิชาจิตวิทยา

    หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
          สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)


 ระดับปริญญาโท   

    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          สาขาวิชาภาษาไทย
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
          สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
          สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
          สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

          สาขาวิชาสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
          สาขาวิชาภาษาไทย
          สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา

    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

          สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
          สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
          สาขาวิชาอเมริกันศึกษา (วรรณคดีอเมริกัน)


 ระดับปริญญาเอก   

    หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)

           สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   


          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท
          แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

          เบอร์โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 6202, 6282, 6292            
          เบอร์โทรสาร : 02-260-1914, 02-258-4118

          เว็บไซต์  :  http://hu.swu.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โพสต์เมื่อ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 15:30:38 990 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP