รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว
  
           ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการสอบแอดมิชชั่น สำหรับน้อง ๆ ที่สอบติด กระปุกดอทคอมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ส่วนน้อง ๆ ที่พลาดหวังไป วันนี้เรามีข่าวดีมาบอก ล่าสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกระเบียบการรับตรงเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง หรือ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2556 แล้ว โดยคณะหรือสาขาวิชาต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีการเปิดรับตรง มีดังนี้


 คณะที่เปิดรับตรง (แบบปกติ)   

          ใช้วิธีพิจารณาคะแนนสอบ GAT PAT รอบ 1/56 (สอบตุลาคม 55) และคะแนนจาก 7 วิชาสามัญ (สอบเดือนมกราคม 56) สำหรับคณะวิทยาศาสตร์นั้น ให้น้อง ๆ เลือกคะแนนจาก 7 วิชาสามัญ หรือคะแนนสอบ CU-Science ในการสมัคร ทั้งนี้ น้อง ๆ สามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ เหมือนระบบแอดมิชชั่น ส่วนคณะที่เปิดรับ มีดังนี้

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและสายการเรียน , คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ คณะที่เปิดรับตรง (แบบพิเศษ)   

          การรับตรงแบบพิเศษ มีคณะที่เปิดรับ ดังนี้

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

        หมายเหตุ : ผู้ที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) จะต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ส่วนผู้ที่สมัครโครงการอื่นมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

          โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 
 


 ขั้นตอนการสมัครสอบ   

             กรอกข้อมูลการสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย //www.atc.chula.ac.th  เพื่อทำการสมัคร โดยกรอกข้อมูลและเลือกคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด 

             เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้) ระบบจะคำนวณค่าสมัครให้ 

             พิมพ์ (Print) ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัคร และนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่ธนาคาร 

             พิมพ์ (Print) ใบปิดหน้าซอง และนำไปปิดซอง เพื่อส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้กับทางศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว โพสต์เมื่อ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 16:17:24 142 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรงจุฬา 56 เปิดรับสมัครแล้ว ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP