สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะมนุษยศาสตร์ มกท.


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะมนุษยศาสตร์ มกท.

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะมนุษยศาสตร์ ม.กรุงเทพ

          คณะมนุษยศาสตร์ก่อตั้งขึ้นจากแผนกภาษาอังกฤษและแผนกศิลปศาสตร์ซึ่งเดิมเป็นแผนกอิสระที่จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาทุกคณะ ต่อมาได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2524

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะมนุษยศาสตร์ มกท.


  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

          สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการของธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา หลักสูตรให้ความสำคัญกับการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิชาต่าง ๆ มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสายการบินในด้านต่าง ๆ เช่น การบริการผู้โดยสาร การจัดการตลาด การขนส่งสินค้า การบริหารท่าอากาศยาน เทคโนโลยีและทักษะภาษาต่างประเทศ โดยภาควิชาจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการจำลองสถานที่ทำงานของพนักงานสายการบินเพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการผู้โดยสารภาคพื้น การสำรองที่นั่ง การคิดราคาและการออกบัตรโดยสาร

          นอกจากนี้ ภาควิชายังมีความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษานำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงระหว่างการฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

          ทั้งนี้ ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะมนุษยศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเท่านั้น


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   


          สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะมนุษยศาสตร์  
          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
          แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

          สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะมนุษยศาสตร์  
          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
          ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
          จังหวัดปทุมธานี 12120

          เบอร์โทรศัพท์ :  02-878-5000 
          เบอร์โทรสาร :  02-878-5007

          เว็บไซต์  :  http://hu.bu.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะมนุษยศาสตร์ ม.กรุงเทพ , เฟซบุ๊ก Human Airlines BU
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะมนุษยศาสตร์ มกท. โพสต์เมื่อ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 12:03:51 609 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP