สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี วทส.


สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี วทส.

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

          วิกฤตการณ์ด้านพลังงานของประเทศ ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนซึ่งทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ นับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนมากขึ้น

          และปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกกำลังพยายามทุกวิถีทางในการแสวงหาพลังงานทดแทน และวิธีการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาพลังงาน จึงเป็นที่ต้องการเป็นอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้นี้

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี วทส.


  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  


          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญทางสาขาวิศวกรรมพลังงานเพื่อรองรับกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรฐกิจและสังคมของประเทศในยุคพลังงานราคาแพง มีให้ใช้อย่างจำกัดและการค้นคว้าหาแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ

          การพัฒนาเทคโนโลยีในด้านพลังงานของประเทศ เป็นการสร้างศักยภาพให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และนวัตกรรมด้านพลังงาน รวมถึงสามารถประยุกต์หรือบูรณาการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมพลังงาน ได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

          โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานนี้ สามารถสร้างวิศวกรพลังงานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่มีคุณภาพ เป็นการยกระดับการศึกษาของชาติ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากร นักวิชาการอย่างมีคุณภาพได้เอง และยังช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มีความเข้มแข็งด้านการพัฒนางานวิจัยและวิชาการ ตามมาตรฐานสากล สามารถชี้นำและกำหนดทิศทางความก้าวหน้า ทางด้านวิศวกรรมพลังงานในระดับประเทศ และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

           สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

           ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

           คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ กระทรวงศึกษาธิการ


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี
          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
          เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
          เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

          เบอร์โทรศัพท์ :  02-878-5000 
          เบอร์โทรสาร :  02-878-5007

          เว็บไซต์  :  www.siamtechenergy.com


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี วทส. โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 15:43:37 875 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP