เครื่องคัดเกรดมะม่วงอัตโนมัติผ่านระบบจอสัมผัส
เครื่องคัดเกรดมะม่วงอัตโนมัติผ่านระบบจอสัมผัส ลดต้นทุนผู้ประกอบการ สนับสนุนการส่งออก

         "มะม่วง" เป็นผลไม้ที่นิยมปลูกกันแพร่หลายในทุกภูมิภาค ทำให้กลายเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ในการส่งออกมะม่วงไปยังประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันนิยมซื้อขายมะม่วงสดในตลาดตามเกรดน้ำหนัก ซึ่งแบ่งเป็น 4 เกรด คือ ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยทั่วไปกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการจะใช้แรงงานคนที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการคัดเกรดมะม่วง จึงทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในการคัดขนาดในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด เนื่องจากมะม่วงสดจะถูกเก็บเกี่ยวในช่วงเดียวกันทั้งประเทศ และเมื่อแรงงานคนคัดเกรดขนาดมะม่วงไปนานๆ ทำให้เมื่อยล้า อันจะนำไปสู่ความผิดพลาดในการคัดขนาดเพิ่มขึ้น ความเร็วในการคัดเกรดช้าและไม่สม่ำเสมอ หากแก้ปัญหาโดยการใช้เครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีการลงทุนที่สูง ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนสำหรับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

         การออกแบบและสร้างเครื่องคัดมะม่วงแบบอัตโนมัติตามเกณฑ์น้ำหนักแบบพลวัติ โดยใช้ ตัวควบคุมพีแอลซีควบคุมชุดประตูสวิงทำการเปิดช่องทางไหลของมะม่วงตามขนาดของมะม่วง ระบบที่พัฒนาขึ้นได้นำเทคโนโลยีชั่งน้ำหนักแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณมาใช้ในกระบวนการวิจัย เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบคัดเกรดน้ำหนักมะม่วงสดแบบอัตโนมัติ ผ่านระบบจอสัมผัส ซึ่งเพิ่มความเที่ยงตรงและความแม่นยำในการคัดเกรดมะม่วง ทำให้ผลิตผลมะม่วงสดที่ส่งออกต่างประเทศได้รับความไว้วางใจและลูกค้ามีความเชื่อมั่นในตัวผลิตผลสูงมากขึ้น

         จากผลการทดลอง พบว่า เครื่องคัดเกรดมะม่วงที่พัฒนาขึ้นสามารถคัดแยกขนาดมะม่วง ได้ 4 ระดับ ประกอบด้วยมะม่วงขนาดเล็ก น้ำหนักต่ำกว่า 329 กรัม มะม่วงขนาดกลาง น้ำหนัก 330 - 379 กรัมมะม่วงขนาดใหญ่ น้ำหนัก 380 - 449 กรัม มะม่วงขนาดใหญ่พิเศษ น้ำหนัก 450 กรัมขึ้นไป ตามเกณฑ์น้ำหนักด้วยอัตราเร็วของการคัดแยกสูงสุด 1,920 ผลต่อ ชั่วโมง และเมื่อพิจารณาคุณภาพของมะม่วงหลังจากผ่านเครื่องคัดเกรด พบว่า ผลคุณสมบัติทางกายภาพและผลคุณสมบัติทางเคมีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และไม่พบรอยช้ำ

         นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรผู้คัดเกรดมะม่วง จะได้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้โดยตรง ซึ่งจะทำให้การคัดเกรดได้รวดเร็วและเสร็จในขั้นตอนเดียว ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และความผิดพลาดในการคัดเกรดมะม่วง และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะได้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม อนาคตคณะผู้วิจัยเตรียมพัฒนาเครื่องคัดมะม่วงโดยใช้เทคนิคการประมวลผลสัญญาณน้ำหนักแบบพลวัติให้สามารถดูสีผิว ขนาด ความช้ำ ความสุกของผลมะม่วงรวมทั้งกระบวนการตั้งแต่การล้างผลมะม่วงจนถึงการบรรจุผลมะม่วงลงในภาชนะเพื่อให้ได้ผลมะม่วงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมส่งออกสู่ตลาดสากล

สอบถามเพิ่มเติม

         ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ : หัวหน้าโครงการวิจัย
         ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : นักวิจัยร่วม โทรศัพท์ 0 5596 4377 E-mail : sucharty@nu.ac.th

         ** งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เครื่องคัดเกรดมะม่วงอัตโนมัติผ่านระบบจอสัมผัส โพสต์เมื่อ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:33:42 303 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP