คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


แนะนำคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดสอนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด


   ประวัติความเป็นมา

          ปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายขยายการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ จาก ท่าพระจันทร์ มาศูนย์รังสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาสาธารณสุขซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของประเทศไทยจึงจัดตั้งคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้น โดยเริ่มจากตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ต่อมา ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคณะใหม่เพิ่มอีก 3 คณะ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์

          ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งที่ 30/2537 ลงวันที่ 11 มกราคม 2537 ให้แต่งตั้ง"คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์" เพื่อจัดทำหลักสูตร ตลอดจนวางแผนเรื่องอัตรากำลัง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน ต่อมาคณะกรรมการ ดังกล่าวได้ประชุม และมีมติ ให้เปลี่ยนชื่อคณะ จากเดิม "คณะเทคนิคการแพทย์" เป็น "คณะสหเวชศาสตร์" เนื่องจากพิจารณาว่า ต้องรองรับการ จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จะเปิดในอนาคตนอกเหนือจากสาขาเทคนิคการแพทย์ด้วย เช่น สาขากายภาพบำบัดเป็นต้น

          ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2539 โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ไวยนันท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์และเป็นคณบดีคนแรก ซึ่งดำรงตำแหน่ง 2 วาระต่อเนื่องกัน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้

          1.ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
          2.ภาควิชากายภาพบำบัด
          3.ภาควิชารังสีเทคนิค (ยังไม่เปิดดำเนินการ)
          4.ภาควิชาอาชีวบำบัด (ยังไม่เปิดดำเนินการ)
          5.สำนักงานเลขานุการ

          เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านการวิจัย จึงได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาชีวเวชศาสตร์(Biomedical Sciences) หลักสูตรนานาชาติขึ้นในปีการศึกษา 2544 ต่อมาได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทเพิ่มอีกขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2551


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  หลักสูตรการศึกษา  

          ระดับปริญญาตรี

           สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
           สาขาวิชากายภาพบำบัด
           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
           สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 


          ระดับปริญญาโท

           สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
           สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์


          ระดับปริญญาเอก

           สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
          อาคารปิยชาติ ชั้น 9 เลขที่ 99 หมู่ 18 
          ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
          จังหวัดปทุมธานี 12120

          เบอร์โทรศัพท์ :  02-9869213-9 ต่อ 7225  
          โทรสาร : 02-5165379

          เว็บไซต์  : http://allied.tu.ac.th/IndexAhs.php#


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เมื่อ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 17:21:03 3,512 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP