โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ราชภัฎสวนดุสิต


โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ราชภัฎสวนดุสิต


แนะนำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

          โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยครั้งที่3(17)/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมีเอกภาพให้เกิดขึ้นในหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 (จากผลการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ.2527) และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

          รากฐานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมาจากหลักสูตรเดิมซึ่งมีด้วยกัน 2 สาขาคือ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ต่อมาได้มีการพัฒนาสาขาเพิ่มเติมเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจการบินและสาขาการจัดการภัตตาคารและอาหารแบบเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2550 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดนิทรรศการและงานแสดงเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดศึกษาในระดับปริญญาโท ในชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ ในปีการศึกษา 2551

          จากการพัฒนารูปแบบของการจัดการศึกษาตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่ม มากขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิตได้รับการยอมรับในผลผลิตที่มีคุณภาพและมีรูปแบบเฉพาะของตนเอง ดังจะเห็นได้จากในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหารพบว่าหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ ยังแยกการจัดการอยู่ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และโครงการพิเศษต่างๆ ทำให้ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ ส่งผลต่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงได้จัดตั้งโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (Schoolof Tourismand Hospitality Management) ขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตาม พันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัวและ มีประสิทธิภาพสูงสุด


โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ราชภัฎสวนดุสิต

หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

             สาขาวิชาการท่องเที่ยว

             สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม

             สาขาวิชาธุรกิจการบิน

             สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

             Bachelor of Arts Programme in Hospitality Management (International Programme) ระดับปริญญาโท   

          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

             สาขาวิชาการจัดการบริการการสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี


          โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 รอบพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


กำหนดการ กิจกรรมการรับสมัคร หมายเหตุ
19 มี.ค.-4 พ.ค.55 รับสมัครนักศึกษาใหม่

www.dusit.ac.th
CLICK

19 มี.ค.-7 พ.ค.55 ชำระเงินค่าสมัคร ชำระผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา/
ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา
12 พ.ค.55 สอบข้อเขียน** สนามสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
13 พ.ค.55 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ผ่านทาง www.thmdusit.com
และ dusit.ac.th
14 พ.ค.55 สอบสัมภาษณ์ สนามสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
18 พ.ค.55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายงานตัว - มอบตัวเข้าศึกษา ผ่านทาง www.thmdusit.com
และ dusit.ac.th
20 พ.ค.55 ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ อาคารรักตะกนิษฐ ในมหาวิทยาลัยฯ
20-25 พ.ค.55 ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 4,000 บาท ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1
ในมหาวิทยาลัยฯ หรือชำระผ่าน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/
ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา
23-29 พ.ค.55 บันทึกประวัติส่วนตัว ก่อนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ทาง www.dusit.ac.th
29 พ.ค.55 มอบตัวเป็นนักศึกษา ชำระเงินค่าเทอมเต็มจำนวน อาคารรักตะกนิษฐ ในมหาวิทยาลัยฯ
1-10 มิ.ย.55 ปฐมนิเทศ ตามที่คณะกำหนด
11 มิถุนายน 2555 เปิดภาคเรียนที่ 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   


          โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
          มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
          295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต
          กรุงเทพ  10300 

          เบอร์โทรศัพท์ :  02-2445710

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ราชภัฎสวนดุสิต โพสต์เมื่อ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 13:41:33 4,096 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP