คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2526 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายทันตแพทย์สู่ชุมชนชนบทในภาคใต้ ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ ผลิตทันตบุคลากรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและระดับวุฒิบัตร โดยจัดการเรียนการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ และด้านการวิจัย

           นอกจากนี้ คณะยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางทันตกรรมของภาคใต้ โดยมีโรงพยาบาลทันตกรรมซึ่งเป็นศูนย์กลางวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรม และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชนชนบท ได้แก่ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อออกไปให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเข้าถึงทันตแพทย์เป็นไปได้ยาก เป็นต้น

           ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากมาย จากเจตนารมณ์เดิมที่ผลิตทันตแพทย์สนองความต้องการของชุมชนภาคใต้ มาเป็นการตอบสนองประชากรทั้งประเทศ รวมทั้งขยายบทบาททางวิชาการสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น


หลักสูตรการศึกษา

           คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันได้แบ่งการเรียน การสอนไว้ถึง 6 ภาควิชา คือ 
ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว ,
 ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ , ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน , ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ , ภาควิชาศัลยศาสตร์ , ภาควิชาโอษฐวิทยา และได้แบ่งหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับไว้ ดังนี้


 ระดับปริญญาตรี   

          หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(6 ปี)

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
             สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์


 ระดับปริญญาโท   

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
             สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
             สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
             สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
             สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล

          ประกาศนียบัตรชั้นสูง
             สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
             สาขาวิชาทันตกรรม

          ประกาศนียบัตรบัณฑิต
             สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
             สาขาปริทันตวิทยา
             สาขาวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก
             สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป


 ระดับปริญญาเอก   

           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
             สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   


          คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

          เบอร์โทรศัพท์ :  074-212922
          เบอร์โทรสาร :  074-212922

          เว็บไซต์  :  http://www.dent.psu.ac.th 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โพสต์เมื่อ 25 เมษายน 2555 เวลา 16:16:33 1,355 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP