คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

แนะนำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2497 เปิดสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

           ในระยะแรก การศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 แผนกวิชา คือ แผนกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และแผนกวารสารศาสตร์ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508 เพิ่มแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขึ้นมาอีกแผนกหนึ่ง เมื่อระยะเวลาผ่านไป การศึกษาแต่ละแผนกวิชา ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับ แผนกวารสารศาสตร์ จึงได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.2513 และยกฐานะเป็น คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.2522 ส่วนแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.2520 และยกฐานะเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.2527

           แม้ว่าแผนกวารสารศาสตร์ และแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะแยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระและยกฐานะเป็นคณะแล้วก็ตาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ก็ยังพัฒนางานทางด้านบริการการศึกษา บริการทางวิชาการและบริการสังคมด้วยดีมาเป็นลำดับ และใน พ.ศ.2537 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) ให้แบ่งส่วนราชการในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น 3 ส่วน คือ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

          ปัจจุบัน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยเฉพาะระดับปริญญาตรีนั้น คณะได้ขยายการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อีกด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา

           ด้านการบริหารวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และภาควิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้ปรัชญามุ่งพัฒนาสังคมและมนุษย์อย่างยั่งยืน ยึดหลักความเป็นธรรมในสังคม เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความหลากหลาย และความแตกต่างของมนุษย์และวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร วิชาการ และการปฏิบัติงาน ทางด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเป็นผู้นำในการสร้างสังคมที่ดีงามและเป็นธรรม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งให้บริการสังคม เกิดเครือข่ายหน่วยงานทางสังคมที่ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรการศึกษา

 ระดับปริญญาตรี   

          หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
                เปิดสอนที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์/ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง

 ระดับปริญญาโท   

      ภาคปกติ

          หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
          หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต

      ภาคพิเศษ

                สาขาบริหารและนโยบายสวัสดิการและนโยบายสวัสดิการสังคม
                สาขาบริหารงานยุติธรรม
                สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
                สาขาพัฒนาชุมชน ศูนย์พัทยา

 ระดับปริญญาเอก   

          หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต
                 สาขาการบริหารสังคม


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

       1. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
          เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
          เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

          เบอร์โทรสาร :   02-2249417


       2. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
          เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
          อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
          เบอร์โทรสาร :  02-986 - 8323


       3. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
          เลขที่ 248 (ตึกอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ห้อง 3105) หมู่ 2
          ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก
          อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

          เบอร์โทรศัพท์ :  054-268703 กด 5303,  082-3838861 
          เบอร์โทรสาร :  054-268703 กด 5300

          เว็บไซต์  :  http://www.socadmin.tu.ac.thเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. โพสต์เมื่อ 25 เมษายน 2555 เวลา 14:29:29 2,989 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP