คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ


คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ


แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

          ในปี 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ.) ซึ่งเป็นการเปิดสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นแห่งแรกในภาคใต้ ส่วนภาควิชาบริหารธุรกิจได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) สาขาการบัญชี และสาขาการตลาด ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ และได้รับความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะพลศึกษา โดยในระยะแรกที่เปิดสอนมีอาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ 3 คน และสาขาบริหารธุรกิจ 2 คน ได้รับการสนับสนุนอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งวิทยากรจากหน่วยงานราชการและเอกชน 

          ต่อมา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รวมภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยจัดตั้งเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          จนกระทั่ง สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2546 วันที่ 20 กันยายน 2546 อนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ และแบ่งงานภายในโดยให้มีสำนักงานเลขานุการ


หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

          หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
             สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
             สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
                  - วิชาเอกการตลาด                                    
                  - วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก                
                  - วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ  

           หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
             สาขาวิชาการบัญชี


 ระดับปริญญาโท   

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
             สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   


          คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
          เลขที่ 140  ถนนกาญจนวานิช  ตำบลเขารูปช้าง 
          อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

          เบอร์โทรศัพท์ :  074-311885-7 ต่อ 1805,1811 
          เบอร์โทรสาร :  074-443977 

          เว็บไซต์  :  http://www.ecba.tsu.ac.thเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ โพสต์เมื่อ 19 เมษายน 2555 เวลา 11:07:36 1,801 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP