สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทยสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2523 เพื่อเป็นการขยายการบริการการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ โดยในระยะเริ่มแรกได้เปิดสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ต่อมาได้มีการขยายการดำเนินงานของคณะให้มีความก้าวหน้า โดยได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา คือ 

          1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication) 
          2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล (English and Translation) 
          3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese) 
          4. สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese) 
          5. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 
          6. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies) 

          นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ยังมีอีก 2 สาขาวิชาที่สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดสังคมศาสตร์ หมวดมนุษยศาสตร์ และหมวดภาษาให้แก่ทุกคณะของมหาวิทยาลัย คือ 

          1. สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) 
          2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (English for Business)    

          ส่วนระดับปริญญาโท สำหรับปีการศึกษา 2550 นั้นยังอยู่ในช่วงปรับปรุงหลักสูตร จึงไม่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษานี้ 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เล็งเห็นว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้ทำการเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยหลักสูตรที่มีการเปิดขึ้นใหม่ คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

          โดย สาขาวิชาการท่องเที่ยว มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยว การสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทักษะภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะเชิงวิเคราะห์วิจารณ์และบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการประกอบอาชีพและการแก้ปัญหา เพื่อเป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนที่ได้มาตรฐานสากลและมีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองของโลก (Citizen of the World)

          เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะได้รับบัตรมัคคุเทศก์เพื่อสามารถประกอบอาชีพได้ทันที


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          เลขที่ 126 / 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
          เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

          เบอร์โทรศัพท์ :  02-276-2127 และ 02-697-6410 
          เบอร์โทรสาร :  02-276-2127

          เว็บไซต์  :  http://humanities.utcc.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย โพสต์เมื่อ 9 เมษายน 2555 เวลา 17:35:45 1,034 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP