x close

ระเบียบการ admission 55 ออกแล้วจ้าปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2555


 กิจกรรม  สถานที่  วันเดือนปี
 จำหน่ายหนังสือระเบียบการ   ศูนย์กรุงเทพมหานคร

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

  ศูนย์ภูมิภาค

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 มหาวิทยาลัยนครพนม
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยพะเยา
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 4-20 เมษายน 2555
  รับสมัคร
  www.cuas.or.th

 11-20 เมษายน 2555
 
  ชำระเงินค่าสมัคร
 
  ชำระผ่านธนาคาร หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

 
 11-24 เมษายน 2555
 
  ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  www.cuas.or.th

 
12-25 เมษายน 2555

 
  ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว


 หมายเลขโทรสาร 0-2354-5155-6
 
 12-27 เมษายน 2555

 
  ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือก และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิเข้า Admission กลาง


  www.cuas.or.th
 
 29-30 เมษายน 2555
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย


  พฤษภาคม 2555
 
 9 พฤษภาคม 2555

 
 
  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย


  มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้

 
 14-16 พฤษภาคม 2555

 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในแต่ละสถาบัน


   www.cuas.or.th
 21 พฤษภาคม 2555


สามารถติดตามรายละเอียดอื่น ๆรวมถึง ระเบียบการ admission 55  ที่นี่


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ระเบียบการ admission 55 ออกแล้วจ้า อัปเดตล่าสุด 27 เมษายน 2555 เวลา 14:08:38 40,156 อ่าน
TOP