โปรแกรมคิดคะแนน admission 56

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

        ยิ่งใกล้เวลาแอดมิชชั่นแบบนี้ น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวยื่นใบสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย คงต่างกังวลใจว่า ด้วยคะแนนแอดมิชชั่นของตนเอง จะสามารถฝ่าฟันเข้าไปในคณะ และมหาวิทยาลัยที่ฝันเอาไว้ได้หรือไม่ วันนี้ กระปุกดอทคอม ได้นำโปรแกรมคิดคะแนน admission ของ เว็บไซต์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สอท.) มาให้น้อง ๆ ได้ลองคํานวณคะแนน admission ก่อนตัดสินในเลือกคณะกันค่ะ

วิธีคิดคะแนน admission

         1. น้อง ๆ ทุกคนต้องมีโปรแกรม WinRAR อยู่ในเครื่องก่อนนะคะ จากนั้น ให้น้อง ๆ ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณ ที่นี่

         2. เปิดโปรแกรมขึ้นมา คลิปที่ โฟลเดอร์ ADM55SUMSCORE

admission

         3. คลิกเพื่อเปิดโปรแกรมที่ ADM55.EXE หรือน้อง ๆ จะใช้วิธีการ Extract ไฟล์เอาไปไว้ข้างนอก เพื่อใช้ได้สะดวกรวดเร็วก็ได้เช่นกันค่ะ

admission

         4. เปิดมาจะเป็นหน้าคำเตือน ซึ่งหน้่านี้จะบอกโปรแกรมนี้เป็นการคำนวณคะแนนเบื้องต้นเท่านั้น ให้คลิก ตกลง

admission


         5. ในหน้า "คะแนนที่ใช้คำนวณ" ให้น้อง ๆ ใส่คะแนนลงไปค่ะ ทั้งคะแนน GPAX , ONET, GAT,PAT ตามวิชาที่น้อง ๆ สอบ และคะแนนที่ได้จริง


admission


         6. คลิกไปที่หน้า คณะลำดับที่ 1 แล้วกรอกรหัสคณะที่น้อง ๆ อยากจะยื่นสมัครลงไปเลยค่ะ และกรอกรหัสคณะลงไปในหน้า คณะลำดับที่ 2,คณะลำดับที่ 3,คณะลำดับที่ 4 แบบเดียวกันเลยค่ะ


admission


         7. โปรแกรมจะคำนวณคะแนนออกมาให้เสร็จ พร้อมบอกคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ และแจกแจงคะแนนแต่ละตัวออกมาอย่างละเอียด

         ง่่าย ๆ แค่นี้ คงช่วยให้น้อง ๆ สามารถตัดสินใจเลือกคณะที่ และมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับตัวน้องเอง ได้โดยไม่ยากใช่มั้ยคะ


Admission55

การคิดคะแนน Admission 56

          การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย กําหนดใหพิจารณาคัดเลือกผูสมัครโดยใช

          1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีคาน้ำหนักรอยละ 20

          2. ผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ใหคาน้ำหนักรอยละ 30

          3. ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ใหคาน้ำหนักรอยละ 10 - 50

          4. ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ใหคาน้ำหนักรอยละ 0 - 40

          5. ผลการสอบสัมภาษณและตรวจรางกายใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาความพรอมและความเหมาะสมกอนรับเขาศึกษา ไมคิดคาน้ำหนักคะแนน

          การกําหนดสัดสวนคาน้ำหนักระหวางคะแนนวิชา O-NET วิชา GAT และ/หรือวิชา PAT ใหคิดตามที่คณะ/ประเภทวิชานั้น ๆ กําหนดไว

การคิดคะแนนสอบวิชา O-NET, GAT และ PAT

          คะแนนทุกวิชาที่นํามาคิดจะตองผานเกณฑที่คณะ/ประเภทวิชานั้น ๆ ไดกําหนดไวหากไมผานเกณฑขั้นต่ำจะไมรับพิจารณา

การคิดคะแนน GPAX

          ในการคัดเลือกกําหนดไดใชผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) รอยละ 20 การคิดคะแนน สวนนี้ใหคิดเทียบคะแนนเต็มเปน 300 คะแนน

วิธีคิด

          1. ใหนําผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) คูณกับ 75 เพื่อแปลงคาผลการเรียนเฉลี่ยเปนคะแนนเต็ม 300 คะแนน

          2. ใหนําคะแนน GPAX ที่แปลงคาเปนคะแนนแลวคูณกับคาน้ำหนักที่กําหนดจะไดเปนคะแนน GPAX

ตัวอยาง ผูสมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 2.93

วิธีคิด

          ขั้นที่ 1 ใหนํา GPAX คูณดวย 75 จะไดคะแนนดังนี้
          คะแนน GPAX (2.93 × 75) = 219.75 คะแนน

          ขั้นที่ 2 นําคะแนน GPAX คูณดวยคาน้ำหนักที่กําหนดไวคือ 20%
          คะแนน GPAX (219.75 × 20) = 4,395 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6,000 คะแนน

วิธีการคิดคะแนน O-NET

          1. ใหนําคะแนนสอบวิชา O-NET แตละวิชาของผูสมัครคูณกับ 3 (ยกเวนวิชา 06 ไมตองคูณ) (กําหนดใหคะแนนเต็มแตละวิชาเทากับ 300)

          2. นําคะแนนในขอ 1 คูณกับคาน้ำหนักที่กําหนด

          3. นําคะแนนแตละวิชาในขอ 2 มารวมกันจะไดคะแนนรวมของ O-NET

ตัวอยาง ผูสมัครมีคะแนน O-NET ดังนี้

          วิชา 01 = 63.00, 02 = 75.00, 03 = 71.00, 04 = 81.00
          05 = 87.00, 06 = 240.00 (เฉพาะวิชา 06 คะแนนเต็ม 300)

          ขั้นที่ 1 นําคะแนนแตละวิชาของผูสมัครคูณดวย 3 (ยกเวนวิชา 06 ไมตองคูณ) ดังนี้

          คะแนน O-NET วิชา 01 (63.00 × 3) = 189

          วิชา 02 (75.00 × 3) = 225
          วิชา 03 (71.00 × 3) = 213
          วิชา 04 (81.00 × 3) = 243
          วิชา 05 (87.00 × 3) = 261
          วิชา 06 (240.00 × 1) = 240

          ขั้นที่ 2 นําคะแนนที่คูณดวย 3 คูณดวยคาน้ำหนักดังนี้

          คะแนน O-NET วิชา 01 (189 × 5) = 945

          วิชา 02 (225 × 5) = 1,125
          วิชา 03 (213 × 5) = 1,045
          วิชา 04 (261 × 5) = 1,215
          วิชา 05 (261 × 5) = 1,305
          วิชา 06 (240 × 5) = 1,200

          ขั้นที่ 3 นําคะแนน O-NET ที่คูณดวยคาน้ำหนักแลว มารวมกันดังนี้

          คะแนน O-NET (945 + 1,125 + 1,045 + 1,215 + 1,305 + 1,200)

          คะแนนรวม O-NET = 6,855 คะแนน (จากคะแนน 9,000 คะแนน)

วิธีการคิดคะแนน GAT, PAT

          1. นําคะแนนสอบ GAT และ PAT ของผูสมัครคูณกับคาน้ำหนักที่กําหนด

          2. นําคะแนนแตละวิชาจากขอ 1 มารวมกันจะไดคะแนนรวมของ GAT และ/ PAT

ตัวอยาง

          วิธีการคิดคะแนน GAT และ PAT ของผูสมัครเขาศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรตองการเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร

          กําหนดใหสอบ O-NET 8 กลุมสาระฯคือรหัส 01,02,03,04,05 และ 06 แตละวิชาใหคาน้ำหนักรอยละ 5 วิชา GAT (รหัส 85) ใหคาน้ำหนักรอยละ 15 วิชา PAT 2 (รหัส 72) ใหคาน้ำหนักรอยละ 15 วิชา PAT 3 (รหัส 73) ใหคาน้ำหนักรอยละ 20 ผูสมัครมีคะแนนแตละวิชาดังนี้

วิธีคิด

          ขั้นที่ 1 นําคะแนน GAT และ PAT ของผูสมัครคูณกับคาน้ำหนัก

          คะแนน GAT (265 × 15) = 3,975 คะแนน
          คะแนน PAT 2 (210 × 15) = 3,150 คะแนน
          คะแนน PAT 3 (250 × 20) = 5,000 คะแนน

          คะแนนรวม GAT และ PAT (3,975 + 3,150 + 5,000) = 12,125 คะแนน


การคิดคะแนนรวม

          คะแนนรวม = คะแนน GPAX + คะแนน O-NET + คะแนน GAT และ/หรือคะแนน PAT

          ตัวอยาง ผูสมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 2.93

          คะแนน O-NET 01 = 63.00, 02 = 75.00, 03 = 71.00, 04 = 81.00

          05 = 87.00, 06 = 240.00 คะแนน GAT = 265

          คะแนน PAT 2 = 210

          คะแนน PAT 3 = 250


          เมื่อคิดคะแนนการสมัครคัดเลือกฯ ในคณะวิศวกรรมศาสตรผูสมัครจะไดคะแนนรวม ดังนี้
          เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับคะแนนที่ได้ ไม่ว่าน้อง ๆ คนใดจะได้คะแนนสูงปรี๊ด หรือ คะแนนต่ำ ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ หากเราเลือกคณะและมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับเรา และคะแนนของเรา มากกว่าคะแนนต่ำสุด รับรองว่า โอกาสติดมหาวิทยาลัย ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก
เว็บไซต์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สอท.)


โปรแกรมคิดคะแนน admission 56 โพสต์เมื่อ 28 มีนาคม 2555 เวลา 15:06:51 1,799 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: โปรแกรมคิดคะแนน admission 56 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP