คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนะนำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


          คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาพร้อมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นคณะเทคนิคการแพทย์แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


ความเป็นมา    

          ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2516 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณะต่าง ๆ 7 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จากนั้น โครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการบรรจุเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ อยู่ในโครงการศูนย์แพทยศาสตร์ ระยะที่ 2 ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) 

          คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักเทคนิคแพทย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ยกระดับบริการทางด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ชันสูตรสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและส่งเสริมงานบริการประชาชนทางด้านนี้

         
นอกจากนี้คณะเทคนิคการแพทย์ยังมีหน้าที่ผลิตนักกายภาพบำบัด เป้าหมายเพื่อพัฒนาการเป็นแหล่งกลางของการตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและกายภาพบำบัด สำหรับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และหน่วยงานในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นตัวกลางในการสนับสนุนทางด้านวิชาการ งานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 
หลักสูตรการศึกษา

 
 ระดับปริญญาตรี   

          สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
          สาขาวิชากายภาพบำบัด

 ระดับปริญญาโท   
   
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
          สาขาวิชากายภาพบำบัด
          สาขาวิชากายบำบัด(โครงการพิเศษ)
          สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ(โครงการพิเศษ)
          สาขาชีวเวชศาสตร์

 ระดับปริญญาเอก   

          สาขาชีวเวชศาสตร์
          สาขาวิทยาศาสตร์การเครื่อนไหวของมนุษย์
          สาขาวิทยาศาสตร์การเครื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
 
          คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
          อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

          เบอร์โทรศัพท์ :  043-202399, 043-347482
          เบอร์โทรสาร : 043-202399, 043-347482

          เว็บไซต์  :  http://ams2.kku.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โพสต์เมื่อ 21 มีนาคม 2555 เวลา 11:36:57 2,413 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP