คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


แนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2497 โดยได้รับโอนมาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปัจจุบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีที่ทำการอยู่ 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน มีโรงพยาบาลสัตว์ในเครือทั้งหมด 4 แห่ง และมีคลินิกสัตว์ที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ความเป็นมา

          เมื่อปี พ.ศ. 2497 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงการศึกษาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ให้ก้าวหน้า และสอดคล้องกับวิชาสัตวบาล ซึ่งทำการเรียนการสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนแล้ว ในปี พ.ศ. 2500 ทางคณะได้ปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ จากเรียน 5 ปีมาเป็น 6 ปี โดยศึกษาเตรียมสัตว์แพทย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นศึกษาระดับปรีคลินิกและคลินิกที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ในพื้นที่เดิมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ต่อมา ในปี พ.ศ. 2507 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำเรื่องถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอโอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งยังคงตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลับคืนมาอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดิม แต่ทางสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่เห็นด้วย จึงเตรียมสร้างอาคารสัตวแพทยศาสตร์ ณ บริเวณเกษตรกลางบางเขน เพื่อเตรียมย้ายออกจากพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำเรื่องไม่ขอย้ายออกจากที่ตั้งเดิม ในเวลานั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแผนขยายงานของมหาวิทยาลัยไปที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงมีมติที่จะย้ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งยังอาศัยที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ ไปดำเนินการที่วิทยาเขตกำแพงแสน

          ต่อมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำเรื่องขอโอนกลับไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตั้งเป็น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2515 ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น โดยพัฒนาอาคารของคณะที่ตั้งอยู่บริเวณบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์อย่างเต็มรูปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

          ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์ มีคุณภาพเป็นสากล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังมุ่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ พร้อมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดี ของไทยด้วย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วิทยาเขตกำแพงแสน   

           คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นส่วนหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งมีนโยบายขยายการศึกษาออกนอกเขตเมือง เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการทดลองการปลูกพืชแปลงหญ้า และด้านปศุสัตว์ โดยนิสิตสัตวแพทย์ในชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 จะมาเรียนที่วิทยาขตกำแพงแสน สำหรับชั้นปีที่ 6 นั้นจะมีการเลือกเรียนสัตว์เล็ก ณ วิทยาเขตบางเขน สัตว์ใหญ่ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน


หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

          หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเรียน 6 ปี)

            - สาขาวิชาสัตวแพทย์

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

            - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์


 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   

          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

            - สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มสัตว์ปีก
            - สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มสุกร
            - สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในฟาร์มโคนม
            - สาขาวิชาโรคสัตว์เลี้ยง


 ระดับปริญญาโท   

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

            - สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
            - สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
            - สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตว์
            - สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์
            - สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
            - สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
            - สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
            - สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์
            - สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์
            - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ)


 ระดับปริญญาเอก   

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

            - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ)


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

      1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน
          แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

          เบอร์โทรศัพท์ :  02-9428751-9 
          เบอร์โทรสาร :  02-5611591 

      2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6  
          อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

          เบอร์โทรศัพท์ :  034-351901-3 ต่อ 1501

          เว็บไซต์  :  http://www.vet.ku.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เมื่อ 20 มีนาคม 2555 เวลา 14:39:10 887 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP