x close

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.


แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเป็นแผนกวิชาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 และได้รับการยกฐานะเป็นคณะ ในปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ความเป็นมา

           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดิมมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อว่า Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และต่อมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ยกฐานะของคณะขึ้นเป็นคณะวิชา โดยใช้ชื่อว่า "คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์"

           ต่อมาใช่วง พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2517 เป็นช่วงระยะที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า โครงการความช่วยเหลือดังกล่าวได้เน้นทางด้านการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็นหลักสูตร ค.อ.บ.แห่งแรกในประเทศไทย และต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมันได้ขยายโครงการความช่วยเหลือแก่คณะเพิ่มขึ้น ด้วยการช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า อีกด้วย

           พ.ศ. 2521 คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 2 สาขาวิชา ให้มีความเข้มข้นในด้านวิชาวิศวกรรมมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

           นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ได้แยกงานในส่วนวิทยาศาสตร์ ออกไปจัดตั้งเป็นคณะวิชาใหม่ ดังนั้นคณะจึงได้ใช้ชื่อว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


หลักสูตรการศึกษา


 ระดับปริญญาตรี   

          ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

            - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
            - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
            - สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

          ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

            - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

            - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
            - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
            - สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธา

          ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

            - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


 ระดับปริญญาโท 

          ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

            - สาขาวิชาเครื่องกล

          ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

            - สาขาวิชาไฟฟ้า

          ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

            - สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา

          ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

            - สาขาวิชาบริหารเทคนิคศึกษา

          ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

            - สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

          ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

            - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 ระดับปริญญาเอก 

          ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

            - สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา

          ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

            - สาขาวิชาไฟฟ้าศึกษา

          ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

            - สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

          ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

            - สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

          ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

            - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

          เบอร์โทรศัพท์ :    02-5876079 , 02-9132500 ต่อ 3273,3274              
          เบอร์โทรสาร :    02-5876287 , 02-5857360 

          เว็บไซต์  :  http://www.fte.kmutnb.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. อัปเดตล่าสุด 14 มีนาคม 2555 เวลา 13:45:39 1,487 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP