คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พิจารณาเห็นว่าประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาขาทันตแพทยศาสตร์ จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้น ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2539 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนที่ 39  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2539 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม  

           คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาทั้งจากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีวุฒิภาวะสูง และผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดการศึกษาที่มีพื้นฐานบนหลักการ Community Oriented ให้นักศึกษาได้รับรู้ปัญหาสุขภาพรวมทั้งสุขภาพช่องปากของชุมชน ตั้งแต่เริ่มศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่เข้าใจกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียน (Block Or Module) ลักษณะวิชาที่จัดสอนมีลักษณะบูรณาการของเนื้อหาวิชาหลาย ๆ วิชารวมกัน โดยเป็นการศึกษาที่ใช้ปัญหาทางทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขเป็นหลัก (Problem  Based Learning) เน้นการศึกษาภาคสนามและการฝึกปฏิบัติในชุมชน (Community Based Learning)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการศึกษา

 ระดับปริญญาตรี   

          สาขาทันตแพทยศาสตร์

 ระดับปริญญาเอก 

          สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก


คุณสมบัติของผู้สมัครในระดับปริญญาตรี

           คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีแผนการรับนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

           กลุ่มที่ 1  รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ตามที่ กพ.รับรอง โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

           (1)  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

           (2)  ศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และมีระดับคะแนนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในแต่ละรายวิชาที่ศึกษามาทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า C

           (3)  อายุไม่เกิน 28 ปีนับถึงวันสมัคร

           โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี


           กลุ่มที่ 2  รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

           ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา ชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 ข้อ 7

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

           กลุ่มที่ 1  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้

           (1)   มีใบรองการผ่านการศึกษาดูงาน หรือการฝึกงานด้านทันตกรรม ตามเกณฑ์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์กำหนด

           (2)   ผ่านเกณฑ์การทดสอบพื้นฐานความรู้ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์กำหนด

           (3)   ผ่านเกณฑ์การทดสอบความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

           (4)   ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์


           กลุ่มที่ 2  ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้

           (1)  ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามเกณฑ์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์กำหนด

           (2)   ผ่านเกณฑ์การทดสอบความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

           (3)   ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง
          จังหวัดปทุมธานี 12121

          เบอร์โทรศัพท์ :    02-9869213 - 9 
          เบอร์โทรสาร :   02-9869205 

          เว็บไซต์  :  http://www.dentistry.tu.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เมื่อ 14 มีนาคม 2555 เวลา 11:19:09 3,500 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP