คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ


คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ


คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

          คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ตามแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ (สงขลา)ได้รับการยกฐานะและสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 จึงมี การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานบางหน่วยงานเพื่อความเหมาะสม และมีนโยบายและแผนงานการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะ / สถาบัน / สำนักขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและการขยายงานไปยังพื้นที่จังหวัดพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับบรรจุเข้าแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ เขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง

          คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เริ่มดำเนินการเตรียมการจัดตั้งคณะฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 และสามารถเปิดดำเนินการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแรก คือ วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2542 ภายใต้ชื่อหน่วยงาน "โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา" โดยเป็นโครงการร่วมผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง หลักสูตรต่อมาที่เปิดสอนคือ วท.บ. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย และหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามลำดับ รวมทั้งการเตรียมการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะสามารถเปิดสอนได้ในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป

          คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นหน่วยงานใหม่ระดับคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2546


หลักสูตรการศึกษา

 ระดับปริญญาตรี   

          สาขาสาธารณสุขศาสตร์
          สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
          สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
          สาขาการแแพทย์แผนไทยประยุกต์


 ระดับปริญญาโท 

          สาขาการจัดการระบบสุขภาพ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
          มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
          222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม 
          จังหวัดพัทลุง 93110 

          เบอร์โทรศัพท์ :   074-693997             
          เบอร์โทรสาร :   074-693997 

          เว็บไซต์  :  http://www.tsu.ac.thเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ โพสต์เมื่อ 5 มีนาคม 2555 เวลา 11:27:24 223 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP