คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


แนะนำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยหลักสูตรแรกที่เปิดสอนคือหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเวลานั้น และในขณะนั้นถือเป็นคณะเดียวในประเทศไทย ที่เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยการสอนมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริงในสภาวะแวดล้อมแบบธุรกิจ และมีระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษานอกชั้นเรียน (Classroom on demand) อนึ่งสามารถเรียกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้สั้นๆ ว่า SIT หรือ IT ตามชื่อย่อภาษาอังกฤษของคณะและหลักสูตรแรกที่คณะนี้เปิดสอนตามลำดับ

 ความเป็นมา  

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และเป็นส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 114 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็น ประธานโครงการจัดตั้งคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะเพื่อเปิดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทำการวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งยังให้บริการวิชาการคอมพิวเตอร์และการประมวลสารสนเทศให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเริ่มแรกนั้น ใช้พื้นที่บริเวณอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 3 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          คณะฯ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 ปีต่อเนื่อง) ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2538 และต่อมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ก็ได้เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดตั้งห้องสมุดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และ พนักงาน ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 ทางคณะฯ ได้ขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดราชบุรี ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรูปแบบการจัดทำการเรียนการสอนผ่านทางระบบ VDO Conference จากวิทยาเขตธนบุรีเพื่อให้ได้มาตรฐานการสอนที่เท่าเทียมกัน และในเดือนเดียวกันนั้น ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษ (English Language Coordination Section หรือ ELCS) ขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ

          ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ได้มีการปรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยร่วมมือกับองค์กรเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ไอบีเอ็ม (IBM), โอราเคิล (Oracle) และทรีคอม (3Com) โดยเน้นรูปแบบการสอนสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้ประกาศณียบัตรที่รับรองร่วมกันโดยคณะฯ และองค์กรที่ร่วมมือ หลักสูตรที่คณะฯ เปิดสอนเป็นหลักสูตรต่อมาคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2543 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2548 ตามลำดับ


หลักสูตรการศึกษา

 ระดับปริญญาตรี   

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
          สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 

 ระดับปริญญาโท   

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          สาขาวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคเสาร์ -อาทิตย์)
          สาขาวิชาชีวสารสนเทศ
          สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 ระดับปริญญาเอก   

          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
          กรุงเทพมหานคร 10140

          เบอร์โทรศัพท์ :  02-4709849 , 02-4709850  
          เบอร์โทรสาร :   02-8727145

          เว็บไซต์  :  http://www.sit.kmutt.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โพสต์เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:45:06 259 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP