คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


แนะนำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2498 ในนาม "คณะสถาปัตยกรรมไทย" ที่บริเวณวังตะวันออกของเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราบปรปักษ์ และพลเรือโทพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์กรมหมื่นปราบปรปักษ์ เจ้ากรมช่างสิปป์หมู่ มีพระพรหมพิจิตรดำรงตำแหน่งคณบดี และอาจารย์พินิจ สุวรรณะบุณย์ เป็นผู้ช่วยคณบดีทำหน้าที่คล้ายเลขานุการ ระยะแรกเริ่มการก่อตั้งเปิดสอนในระดับอนุปริญญา 3 ปีการศึกษา

          จนกระทั่งปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเป็น "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" และชื่อหลักสูตรการศึกษา เป็น "สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต"

 หลักสูตรการศึกษา  

          ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้จัดการเรียนการสอนทั้งที่วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร และที่อาคารศิลป์ พีระศรี 1 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรวมทั้งสิ้นจำนวน 15 หลักสูตร ดังนี้

 ระดับอนุปริญญา   

          สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

 ระดับปริญญาตรี   

           สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 ระดับปริญญาโท   

           สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
          สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
          สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
          สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
          สาขาวิชาการวางแผนพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
          ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 ระดับปริญญาเอก   

           สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

      1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
          31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
          เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

          เบอร์โทรศัพท์ :  02-2215877 
          เบอร์โทรสาร :  02-2218837

      2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
          วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน
          อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

          เบอร์โทรศัพท์ :  034-271375-8 
          เบอร์โทรสาร :  034-271378

          เว็บไซต์  :  http://www.arch.su.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โพสต์เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14:57:04 922 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP