คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
         
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา เดิมคือ วิทยาลัยราชสีมา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533  โดยจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 


 หลักสูตรการศึกษา  

          ปัจจุบันสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนจำนวนทั้งสิ้น 20 หลักสูตร ซึ่งบริหารจัดการโดยสาขาวิชาต่าง ๆ ในสังกัดสำนักวิชาฯ จำนวนทั้งสิ้น 20 สาขาวิชา

 ระดับปริญญาตรี  

          สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 
          สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          สาขาวิศวกรรมการผลิต 
          สาขาวิศวกรรมโยธา
          สาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
          สาขาวิศวกรรมโลหการ
          สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
          สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
          สาขาวิศวกรรมเคมี 
          สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
          สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
          สาขาเทคโนโลยีธรณี
          สาขาวิศวกรรมเซรามิก 
          สาขาวิศวกรรมยานยนต์
          สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
          สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
          สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
          สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
          สาขาวิศวกรรมธรณี 
          สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 ระดับปริญญาโท  

          สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
          สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          สาขาวิศวกรรมโยธา
          สาขาวิศวกรรมเคมี
          สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
          สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์
          สาขาเทคโนโลยีธรณี
          สาขาวิศวกรรมเซรามิก
          สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
          สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          สาขาวิศวกรรมขนส่ง
          สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
          สาขาวิศวกรรมโลหการ
          สาขาแมคคาทรอนิกส์
          สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
          สาขาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
          สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
          สาขาวิศวกรรมการผลิต

 ระดับปริญญาเอก  

          สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
          สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          สาขาวิศวกรรมโยธา
          สาขาวิศวกรรมเคมี
          สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
          สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์
          สาขาเทคโนโลยีธรณี
          สาขาวิศวกรรมเซรามิก
          สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
          สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
          สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
          สาขาวิศวกรรมขนส่ง
          สาขาวิศวกรรมการผลิต
          สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
          111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
          จังหวัดนครราชสีมา 30000 

          เบอร์โทรศัพท์ : 044-223000
          โทรสาร : 044-224070
          E-mail : pr@sut.ac.th
          เว็บไซต์  : http://eng.sut.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14:24:52 3,705 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP