คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาแนะนำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา


แนะนำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

          คณะโลจิสติกส์ จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในตามมติของสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2543 และเป็นหน่วยงานระดับคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2551

          กิจการด้านพาณิชยนาวี เป็นกิจการที่ครอบคลุมทั้งในน้ำและบนบก รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่อง เช่น การเดินเรือ อู่ต่อเรือ การซ่อมบำรุง การจัดการท่าเรือ ธุรกิจการขนส่งทางทะเล และการค้าระหว่างประเทศที่กระทำผ่านทางทะเล เป็นต้น จึงมีึความต้องการกำลงคนด้านพาณิชยนาวีเป็นจำนวนมาก จนคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2541 ได้กำหนดนโยบายสำหรับการพัฒนากำลังคนด้านพาณิชยนาวี และกำหนดให้สาขาวิชาด้านพาณิชยนาวีเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน

          มหาวิทยาลัยบูรพาได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการผลิตบุคคลกรในด้านนี้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยบูรพาเองก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการเกี่ยวกับทางทะเล จึงได้จัดตั้ง "วิทยาลัยการพาณิชยนาวี" เมื่อวันที่ 29 กรฎาคม พ.ศ.2543 ต่อมาเมื่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 มีมติให้เห็นชอบเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์" ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายขอบเขตในการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการของหน่วยงาน และำได้เปลี่ยนเป็น "คณะโลจิสติกส์"ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในคราวแถลงนโยบายเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2548 ที่กำหนดให้โลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ

 หลักสูตรการศึกษา 

          ระดับปริญญาตรี

           สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
           สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
           สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
           สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
           สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

          ระดับปริญญาโท

           สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์

          ระดับปริญญาเอก

           สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
          เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข 
          อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

          เบอร์โทรศัพท์ : 038-102222 ต่อ 3100-3103 
          โทรสาร : 038-393231
          เว็บไซต์  : http://bmc.buu.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โพสต์เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11:16:59 2,956 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP