x close

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา USCO ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (USCO) ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1

            โครงการ USCO เป็นระบบฐานข้อมูลหลักสูตรบนเว็บไซต์ ที่เอื้อประโยชน์ในการสื่อสารแก่ผู้บริหารโครงการและนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าร่วมโครงการโดยใช้ระบบออนไลน์ได้โดยสะดวกขึ้น การเข้าร่วมโครงการมี 3 รูปแบบ ได้แก่

            Program A เป็นการเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก UMAP โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2 คนและรับนักศึกษา 2 คนเข้าศึกษา และต้องยกเว้นค่าลงทะเบียน โดยลงนามในสัญญา Pledge Agreement for UMAP Multilateral Student Exchange Program ฉบับใหม่กับสำนักงานเลขาธิการ UMAP

            Program B เป็นการเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก UMAP ด้วยกันและเปิดกว้างกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ การยกเว้นค่าเล่าเรียน (tuition fee) ขึ้นกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน 

            Program C เป็นการเสนอหลักสูตรระยะสั้น (1-4 สัปดาห์) การยกเว้นค่าเล่าเรียน (tuition fee) ขึ้นกับการพิจารณาของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ
 
            ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เพื่อดำเนินการส่งต่อไปยังสำนักงานเลขาธิการ UMAP ไต้หวันต่อไป

            หมายเหตุ: 

            เนื่องจากระยะเวลาในการเปิดรับสมัครของ UMAP IS ไต้หวัน มีระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์ จึงขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารตามข้อ 1-3 ทางอีเมล์: plaiphan@mua.go.th หรือโทรสาร 02 354 5570 ภายในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 และขอให้จัดทำหนังสือส่งตอบรับและเอกสารดังกล่าวอย่างเป็นทางการไปยังสกอ.ด้วย หากมีข้อสงสัยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมขอให้ติดต่อนางสาวปลายพรรณ สืบสุข โทรศัพท์ 02 610 5402อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา USCO ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 อัปเดตล่าสุด 23 มกราคม 2555 เวลา 12:32:07 37,094 อ่าน
TOP