x close

ม.บูรพา รับสมัคร ป.ตรี รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปี 55
          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 หลักสูตรที่รับสมัคร

          1  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

          2  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

          3  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)

          4  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)

 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

          คุณสมบัติทั่วไป

          1  สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนสุดท้ายหรือเทียบเท่า

          2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          3  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตด้วยเหตุถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

          4  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ

          คุณสมบัติเฉพาะสาขา

          1  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (รป.บ.)
          - มีความสนใจศึกษาทางด้านศาสตร์การบริหารของภาครัฐและภาคเอกชน

          2  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)
          - มีความสนใจด้านการบริหารงานและการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น

          3  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)
          - มีความสนใจในวิชาการด้านปรัชญาการเมือง และทฤษฎีการเมือง การเมืองการปกครองประเทศ การปกครองท้องถิ่น และเศรษฐศาสตร์การเมือง

          4  สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
          - มีความสนใจด้านกฎหมาย

          หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตามจะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที

 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

          1  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ร้อยละ 20 

          2  GPA กลุ่มสาระ  (4 กลุ่มวิชา)   ร้อยละ 80 

          แยกเป็น          - ภาษาไทย         ร้อยละ 15
                              - คณิตศาสตร์        ร้อยละ 15
                              - สังคมศึกษา        ร้อยละ 30
                              - ภาษาต่างประเทศ   ร้อยละ 20 

          3  ผลสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย    ผ่าน/ไม่ผ่าน

 การสมัครคัดเลือกและหลักฐานประกอบการสมัครสอบ

          การสมัครคัดเลือก

          1  สามารถขอใบสมัครได้ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website : http://www.polsci-law.buu.ac.th/

          2  ให้ผู้สมัครคัดเลือก สมัครด้วยตนเองที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่ งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 038-102369 ต่อ 106

          3  กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 (QS 2) ชั้น 6 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

          4  ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท

          5  ผู้สมัครต้องเก็บรักษาบัตรเลขที่นั่งสอบไว้มิให้สูญหาย และต้องนำบัตรนี้ไปแสดงต่อกรรมการทุกครั้ง

 หลักฐานประกอบการสมัครสอบ

          1  ใบสมัครสอบของทางมหาวิทยาลัย

          2  ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิ ใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

          3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือสำเนาใบรับคำขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรซึ่งมีรูปถ่ายผู้ขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          4  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

          5  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)


          หมายเหตุ  

          - เงินค่าสมัครและหลักฐานต่างๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

          - หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณารับสมัคร

 การคัดเลือกและประกาศผล

          1  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และทาง website : http://www.polsci-law.buu.ac.th/

          2 สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

          3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และทาง website : http://www.polsci-law.buu.ac.th/


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยบูรพา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.บูรพา รับสมัคร ป.ตรี รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปี 55 โพสต์เมื่อ 11 มกราคม 2555 เวลา 18:39:02 34,996 อ่าน
TOP