x close

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ มจพ . เปิดรับสมัครนักศึกษา ป . โท –เอก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ  มจพ . เปิดรับสมัครนักศึกษา ป . โท –เอก 

           สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ M.SC. &Ph.D Bioindustrial Technology (MBIT, DBIT) ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท- เอก โดยใช้ ระยะเวลาศึกษา  โท 2 ปี , เอก 3 ปี โทควบเอก 4 ปี รับสมัครรอบแรกตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2555 และรอบสองวันที่ 1 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2555 เป็นวิชาเรียนและงานวิจัยที่หลากหลาย และบูรณาการ  ค่าใช้จ่ายภาคการศึกษาละ 20,000 บาท มีทุนสนับสนุนการศึกษา  อาทิ ทุนผู้ช่วยวิจัยนอกเวลา ( TA ) 6,000  ต่อเดือน จำนวน 2 ทุน ต่อภาคการศึกษา

           ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับ นักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากภาควิชา ที่ประสงค์จะเรียนต่อปริญญาโทในภาควิชาเดิม  จำนวน 5 ทุนต่อปี

           ทุนอื่น ๆ เช่น ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  ทุนสกว.  ทุนวิจัยอื่นๆ

           ตัวอย่างกลุ่มงานวิจัย

           - การสำรวจและศึกษาโปรตีนคอลลาเจนจากแมงกะพรุน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแมงกะพรุน
           - การผลิตผลิตภัณฑ์โดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน   การผลิตสารให้กลิ่นโดยกระบวนการหมัก
           - การผลิตคอมโพลิทชีวภาพ การศึกษาระดับโมเลกุลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยที่ออกฤทธ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
           - การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพโดยกระบวนการหมัก การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้ไทย
           - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อผลิตสารเมแทบอลิซึมทุติยภูมิ
           - คุณสมบัติระดับโมเลกุลของสารแบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียแลคติก

           สอบถามรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.grad.kmutnb.ac.th/ รับสมัคร  ทางไปรษณีย์  ทางอินเตอร์เน็ต หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย  อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
0-2913-2500-24 ต่อ 2405-2417 , 0-2913-2578 ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ มจพ . เปิดรับสมัครนักศึกษา ป . โท –เอก อัปเดตล่าสุด 11 มกราคม 2555 เวลา 16:33:35 36,252 อ่าน
TOP