x close

รัฐบาลออสเตรีย มอบ ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ประจำปี 2555

รัฐบาลออสเตรีย มอบ ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ประจำปี 2555

          ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2555
 
          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความประสงค์จะจัดสรรทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2555 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. สมัครรับทุนเพื่อไปฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาของออสเตรีย โดยแบ่งออกเป็น ทุนระยะยาว (9 เดือน) จำนวน 3 ทุน และทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 2 ทุน

          นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครตามที่ สกอ. กำหนด ได้ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 16 มกราคม 2555 หรือ ส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555 ณ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

        

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รัฐบาลออสเตรีย มอบ ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ประจำปี 2555 อัปเดตล่าสุด 5 มกราคม 2555 เวลา 14:44:59 32,914 อ่าน
TOP