x close

ม. มหิดล มอบทุนผู้ทำกิจกรรม ปี 2554

 
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2554
 

         ด้วยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ/หรือเป็นผู้สร้างชื่อเสียงแก่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

         สำหรับปีการศึกษา 2554 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะมอบทุนอุดหนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ

 คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 
  
         1. เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ลงทะเบียนเข้าศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

         2. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2518 

         3. เป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

         4. เป็นผู้ทำกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ 
          
         4.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิต คณะกรรมการชมรมต่าง ๆ ในบัณฑิตวิทยาลัย หรือกรรมการสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
         
         4.2เป็นผู้ร่วมกิจกรรมขององค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ชมรมฯ หรือสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และมีผลงานดีเด่น เป็นผู้เสียสละต่อสังคม หรือเป็นผู้นำชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่มหาวิทยาลัย 

         5. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

 การสมัครขอรับทุน 

         ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
      
         1. ใบสมัครทุนศิษย์เก่าเพื่อนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม 1 ชุด 

         2. รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

         3. สำเนา Transcript จำนวน 1 ชุด (ระดับปริญญาตรี) 

         4. สำเนา Transcript ระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จำนวน 1 ชุด 

         5. หนังสือรับรองจากอาจารย์จำนวน 1 ฉบับ 

         6. รูปภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมระบุ วันเดือนปี  ชื่อกิจกรรม  และผู้จัดกิจกรรม 

         ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ณ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146 หรือ 0-2441-4125 ต่อ 117 โทรสาร 0-2800-2447

 กำหนดวันรับสมัคร  

         ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2554 (ในวันเวลาราชการ)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 


   

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม. มหิดล มอบทุนผู้ทำกิจกรรม ปี 2554 โพสต์เมื่อ 4 มกราคม 2555 เวลา 17:24:44 35,802 อ่าน
TOP